Kursplan

Kursplan: Utveckling och lärande - KPU

Kurskod: PG1074
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskap om olika teoretiska perspektiv på ungdomars utveckling och lärande i grundskolans senare år och gymnasieskolan.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om skolans värdegrund och samhällsuppdrag i relation till teorier om elevers utveckling och lärande,
 • visa kunskap om olika teoretiska perspektiv på lärande och utveckling samt visa förståelse för hur dessa perspektiv kan leda till olika förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten med särskilt fokus på undervisning,
 • visa kunskap om hur elevers lärande och utveckling påverkas, begränsas och möjliggörs av skilda sociala, kulturella och ekonomiska villkor,
 • visa grundläggande kunskap om olika didaktiska teorier gällande elevers lärande inom de undervisningsämnen som ingår i aktuell examen i relation till gällande styrdokument,
 • problematisera olika specialpedagogiska perspektiv i relation till elevers lärande,
 • reflektera över olika digitala lärresursers möjligheter och begränsningar i den pedagogiska verksamheten samt visa förståelse för digitala kulturer och sociala medier och deras betydelse för ungdomars och vuxnas utveckling och lärande,
 • visa förmåga till vetenskapligt skrivande,
 • visa förmåga att samverka med medstuderande,
 • visa förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, samt använda digitala verktyg.

Innehåll

I kursen studeras utveckling och lärande i relation till den pedagogiska verksamheten och ämnesdidaktiska frågeställningar. Elevers utveckling och lärande sätts i relation till teorier om ungdomars uppväxtvillkor, med särskilt fokus på frågor om identitet i ljuset av skiftande sociala, kulturella och ekonomiska villkor. I kursen introduceras olika specialpedagogiska perspektiv vilka sätts i relation till elevers utveckling och lärande såväl som till den pedagogiska verksamheten i grunskolans senare år och gymnasieskolan. Kursen ger även den studerande möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till teknikburna kunskapsprocesser i grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan genom att belysa deras möjligheter och utmaningar i den pedagogiska verksamheten.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen, muntliga och skriftliga redovisningar samt genom aktivt deltagande i seminarier.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, grupparbete och individuella uppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Muntliga och skriftliga redovisningar, hemtentamen, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskap

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid
muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Undervisningsämne är ett av de ämnen den studerande har med sig från de ämnesteoretiska studierna.

Summary in English

The overall aim of the course is that the student develops knowledge about young adults‘ development and learning from different theoretical perspectives and influences.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V69
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskap

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5