Kursplan

Kursplan: Didaktik och ledarskap - KPU

Kurskod: PG1075
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla ett pedagogiskt ledarskap som ämneslärare, där förmågan att göra medvetna didaktiska val är en central beståndsdel.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om olika teorier om pedagogiskt ledarskap i ett yrkesetiskt perpektiv,
  • visa kunskap om didaktikens och ämnesdidaktikens teorier och modeller,
  • visa förmåga att, utifrån skolans styrdokument, självständigt och i samarbete med verksamma lärare, planera undervisning med hänsyn till elevers förutsättningar,
  • utifrån gällande läroplan kritiskt reflektera över undervisningsämnet i förhållande till olika ämnesdidaktiska och läroplansteoretiska perspektiv,
  • visa förmåga att argumentera för egna didaktiska val i samband med planering av ämnesundervisning,
  • reflektera över de egna ämneskunskapernas relation till undervisningsämnets syfte och centrala innehåll i styrdokumenten.

Innehåll

I kursen fokuseras det pedagogiska ledarskapet i ett yrkesetiskt perspektiv. Olika ledarstilar diskuteras och problematiseras i ljuset av ämneslärarens yrkesroll i en målstyrd skola. Kursen behandlar teorier om pedagogiskt ledarskap där den studerande reflekterar över sin egen utveckling till ämneslärare. I kursen studeras respektive undervisningsämnes relevanta styrdokument ur ett ämnesdidaktiskt och läroplansteoretiskt perspektiv. De studerande ges möjlighet att reflektera över den egna ämneskompetensen i relation till skolans styrdokument.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktiv medverkan vid seminarier samt genom muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, studiegruppsträffar samt obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskap

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Undervisningsämne är ett av de ämnen den studerande har med sig från de ämnesteoretiska studierna.

Summary in English

The overall aim of the course is that students will develop a basic understanding of the theoretical perspectives of teaching and learning in order to understand the complexity of teaching as a process of planning, implementation and evaluation teaching.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V67
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskap

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5
 
Anmälningskod:HDA-H2VUB
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskap

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Fyll i och skicka in Ansökningsblankett