Kursplan

Kursplan: Skolans samhällsuppdrag - KPU

Kurskod: PG1076
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla en grundläggande förståelse för grundskolans och gymnasieskolans framväxt och position i samhället ur ett utbildningspolitiskt, utbildningsfilosofiskt och läroplansteoretiskt perspektiv. Vidare ska den studerande utveckla förståelse för innebörden i och värdet av ett vetenskapligt förhållningssätt i läraryrket samt utveckla grundläggande förmåga att betrakta utbildningsväsendets samhällsuppdrag ur olika perspektiv.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för den historiska framväxten av grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt ange utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska argument som kan förklara denna framväxt,
  • visa kunskap om aktuell politisk styrning och organisation av dagens skolväsende, med särskild tonvikt på grundskolans senare år och gymnasieskolan,
  • kritiskt granska skolans styrdokument i relation till läroplansteoretiska och utbildningsfilosofiska begrepp,
  • jämföra den svenska skolans samhällsuppdrag med några andra länders motsvarande uppdrag,
  • visa förmåga att hantera digitala verktyg,
  • visa förmåga till vetenskapligt skrivande,
  • visa förmåga att samverka med medstuderande,
  • visa förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.

Innehåll

Med utgångspunkt i kursens övergripande mål behandlas frågeställningarna Vad är skola? och Varför har vi den?. Den svenska skolans samhällsuppdrag studeras utifrån ett historiskt och internationellt perspektiv. Utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska ståndpunkter och tolkningar betraktas i förhållande till olika historiska och samhälleliga kontexter. Med stöd av vetenskapliga begrepp som tillämpas vid studier av genus, etnicitet och klass analyseras den svenska skolans utveckling. Vidare studeras grundskolans, gymnasieskolans och den gymnasiala vuxenutbildningens organisation och aktuella styrdokument.

Examinationsformer

Kursen examineras med en skriftlig hemtentamen, muntliga och skriftliga redovisningar samt genom aktivt deltagande i seminarier.

Arbetsformer

Arbetsformer är obligatoriska seminarier, föreläsningar, studiegruppsarbete och arbete i kursens kursrum i lärplattformen.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, hemtentamen, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskap

Övrigt

För nätbaserad kurs gäller obligatorisk närvaro på campus under två dagar vid programstart.

För kursen krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall goal is for students to develop a basic understanding of the primary and secondary school, from the perspective of educational policy and educational philosophy. The students shall also develop both an understanding of the meaning and value of a scientific approach in the teaching profession as well as the basic ability to consider the civic mission of educational reform from different perspectives.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V65
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskap

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:5
 
Anmälningskod:HDA-H2VUA
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskap

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Fyll i och skicka in Ansökningsblankett