Kursplan

Kursplan: Bedömning och betygssättning - KPU

Kurskod: PG1077
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskap om bedömning och betygssättning inom grundskolans senare år och gymnasieskolan samt utveckla förståelse för de konsekvenser detta får för undervisningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • problematisera bedömning och betygssättning i relation till elevers lärande och till skolans värdegrund,
  • analysera, värdera och kommunicera bedömning och betygssättning i relation till olika kunskapsteoretiska utgångspunkter och utifrån styrdokumentens formuleringar kring uppdrag och kunskapsbegrepp, med fördjupning inom ett undervisningsämne,
  • visa kunskap om bedömning och betyg i svensk skola ur ett historiskt perspektiv,
  • visa kunskap om juridiska aspekter av bedömning och betygssättning.

Innehåll

I kursen behandlas bedömning och betygssättning i grundskolans senare år och gymnasieskolan ur ett kritiskt granskande perspektiv. Vidare belyses bedömning och betyg ur ett historiskt perspektiv samt ett samtida politiskt och juridiskt perspektiv. Kursen behandlar ämnesspecifika exempel på olika typer av bedömning för och av lärande. I relation till styrdokumentens formuleringar kring uppdrag och kunskapsbegrepp analyseras och värderas hur kunskap på olika sätt kan komma till uttryck.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande på seminarier såväl som genom muntliga och skriftliga redovisningar där digitala lärresurser och olika uttrycksformer används.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Seminarier, muntliga och skriftliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Skolans samhällsuppdrag - KPU 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 samt Didaktik och ledarskap - KPU 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs gäller obligatorisk närvaro på Campus under två dagar. I kursen ingår en till två fältdagar på VFU-skola.

För kursen krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall aim of this course is for students to develop knowledge about assessment and grading in elementary school (years 7-9) and upper secondary school. A further goal is for students to develop an understanding of the implications of these for teaching.

Litteratur

Referenslitteratur