Kursplan

Kursplan: Rörelse och musik i förskola och förskoleklass

Kurskod: PG1079
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2016-02-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om barns rörelseutveckling och musikaliska utveckling för att kunna skapa lärandesituationer i olika miljöer, där kropp och sinnen engageras i rörelse, lek, dans, sång och musik utifrån läroplanens pedagogiska utgångspunkter, mål och riktlinjer. Kursen syftar dessutom till att den studerande utvecklar ett övergripande hälsoperspektiv på barns utveckling och lärande.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • visa grundläggande förståelse för innebörden av hälsa ur såväl ett salutogent som ett patogent perspektiv,
 • visa kunskaper om teorier om barns rörelseutveckling,
 • visa kunskaper om teorier om barns musikaliska utveckling,
 • visa förståelse för rörelsens och musikens betydelse för barns fysiska, psykiska och sociala utveckling och lärande,
 • visa förmåga att observera och dokumentera barns rörelseutveckling och musikaliska utveckling,
 • reflektera över barns rörelseutveckling och musikaliska utveckling ur ett interkulturellt och internationellt perspektiv,
 • visa grundläggande färdigheter i rörelse för att kunna leda rörelseaktiviteter med barn i förskolan,
 • visa grundläggande färdigheter i musik för att kunna leda musicerande aktiviteter i form av sång, spel på ackordinstrument och dans inom förskolan,
 • använda digitala verktyg för att utveckla pedagogisk verksamhet som bygger på rytm, musik och rörelse,
 • skapa lärandesituationer i rörelse och musik ur såväl ett delaktighetsperspektiv som ett inkluderingsperspektiv.

Delkurser

1.
Barns rörelseutveckling och musikaliska utveckling,  7,5 högskolepoäng

2.
Barns lärande genom kropp och sinnen,  7,5 högskolepoäng

Innehåll

Kursen består av två delkurser.

Delkurser

1.
Barns rörelseutveckling och musikaliska utveckling,  7,5 högskolepoäng

I delkursen studeras teorier om barns motoriska och musikaliska utveckling. Rörelsens och musikens betydelse för barns utveckling, hälsa och välbefinnande belyses från såväl teoretiska som praktiska utgångspunkter. Hälsa i relation till både salutogena och patogena perspektiv diskuteras. Dessutom behandlas interkulturella och internationella perspektiv på barns rörelseutveckling och musikaliska utveckling. Olika metoder för observation och dokumentation prövas och analyseras.

2.
Barns lärande genom kropp och sinnen,  7,5 högskolepoäng

I delkursen studeras och prövas rörelsens, musikens, dansens och lekens betydelse för lärande och utveckling. Möjligheter att i olika miljöer, under olika årstider såväl inomhus som utomhus, integrera rörelse och musik med pedagogisk verksamhet i allmänhet i förskolan utforskas. Vidare diskuteras betydelsen av ett delaktighetsperspektiv i en verksamhet som bygger på utforskande och kommunikation genom rörelse, musik, sång, dans och lek.

Examinationsformer

Delkurs 1
Examination sker muntligt och gestaltande vid seminarier, skriftligt genom inlämningsuppgifter samt genom en muntlig tentamen.

Delkurs 2
Examination sker muntligt och gestaltande vid seminarier samt skriftligt genom inlämningsuppgifter. Färdighetsmål i rörelse och musik examineras i praktiska redovisningar.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier, workshops, studiegruppsarbeten och fältuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras som:
 • Barns rörelseutveckling och musikaliska utveckling, 7,5 hp. U - VG
 • Barns lärande genom kropp och sinnen, 7,5 hp. U - VG
För att kunna uppnå betyget väl godkänd på hela kursen krävs VG i båda delkurserna.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom pedagogiskt arbete, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen innehåller tre obligatoriska campusträffar om vardera två dagar samt en till tre obligatoriska fältdagar vid en förskola eller i en förskoleklass.

Kursen motsvarar PG1061.

Summary in English

The overall aim of this course is for students to develop knowledge and understanding of children’s movement and musical development so that they can create learning situations in different environments, where the body and senses are engaged in movement, play, dance, song, and music based on the curriculum, and its goals and guidelines.The course has an overall health perspective.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V4T
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Minst 60 högskolepoäng på grundnivå inom pedagogiskt arbete, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se