Kursplan

Kursplan: Didaktik och ledarskap för ämneslärare (inkl 7,5 hp VFU)

Kurskod: PG1081
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 50%
Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla ett pedagogiskt ledarskap som ämneslärare, där förmågan att göra medvetna didaktiska val är en central beståndsdel.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskaper om olika teorier om pedagogiskt ledarskap i ett didaktiskt och yrkesetiskt perspektiv,
  • visa kunskap om didaktikens och ämnesdidaktikens begrepp och teoretiska modeller,
  • visa förmåga att initiera och vidmakthålla goda relationer med elever, i överensstämmelse med skolans värdegrund,
  • visa förmåga att leda pedagogisk verksamhet, samt kommunicera och samarbeta väl med elever, lärare och medstudenter,
  • visa förmåga att, utifrån skolans styrdokument, självständigt och i samarbete med verksamma lärare, planera och genomföra undervisning inom sitt ämne i relation till elevers skilda förutsättningar,
  • visa förmåga att reflektera över elevers kunskapsutveckling i skolämnet,
  • visa förmåga att diskutera och analysera den egna undervisningen, i samarbete med verksamma lärare och i relation till skolans styrdokument och didaktiska teoribildningar.

Innehåll

Kursen inleds med en högskoleförlagd planeringsfas, där den studerande i dialog med vfu-lärare planerar för den undervisning som den studerande sedan kommer att genomföra. Planeringen tar sin utgångspunkt i aktuella styrdokument där de didaktiska frågorna vad, hur och varför är centrala. Även det pedagogiska ledarskapet diskuteras och problematiseras i ljuset av ämneslärarens yrkesroll i en mål- och resultatstyrd skola. Studierna av teorier om pedagogiskt ledarskap sätts i relation till den studerandes egna utveckling till ämneslärare.

Under den verksamhetsförlagda delen av kursen möter den studerande didaktiska frågor kopplade till den egna undervisningen i ämnet. Dessa frågor lyfts fram och ventileras, dels i samtal med vfu-lärare på skolan, dels under högskoleförlagda seminarier. Här preciseras och analyseras dessa undervisningsfrågor med hjälp av såväl allmän- och ämnesdidaktisk teoribildning som skolans styrdokument.

Den studerandes egen dokumentation och erfarenhet från de verksamhetsförlagda studierna används som underlag för reflektion över den egna utvecklingen på väg mot ämnesläraryrket, samt som stöd för att kunna göra medvetna didaktiska val under kommande VFU-period.

Examinationsformer

Den studerande examineras genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga och muntliga redovisningar samt fortlöpande under den verksamhetsförlagda utbildningen. Den studerande opponerar på en medstuderandes inlämningsuppgift vid ett ventileringsseminarium.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, studiegrupper och obligatoriska seminarier samt verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Programmets inledande ämneskurs om 30 högskolepoäng ska vara godkänd, eller motsvarande kunskap

Övrigt

För studenter på nätbaserad kurs krävs närvaro på campus under maximalt tre dagar.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Student som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

Som riktmärke ska den studerande planera och genomföra undervisning motsvarande minst fem klocktimmar i veckan. Självständig undervisning ska genomföras i den studerandes ämne 1.

Kursen motsvarar PG1044.

Summary in English

The overall aim of the course is that students develop theoretical as well as practical competence in planning, implementing and evaluating teaching.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V4X
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Programmets inledande ämneskurs om 30 högskolepoäng ska vara godkänd, eller motsvarande kunskap

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se