Kursplan

Kursplan: Kommunikation och berättande

Kurskod: PG1085
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde:
Fastställd:
Fastställd 2016-08-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla och visa kunskaper om, samt förståelse för, barns kommunikativa utveckling.

Delkurser

1.
Barns lärande och utveckling med fokus på språk och kommunikation,  9 högskolepoäng

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • visa kunskap om teorier gällande barns språkliga och kommunikativa utveckling ur ett flerspråkighetsperspektiv
 • visa förmåga att reflektera över barns språkliga och kommunikativa utveckling
 • visa kännedom om och analysera betydelsen av den pedagogiska miljön och vuxnas förhållningssätt för barns språkliga och kommunikativa utveckling
 • visa kunskap om språkliga och estetiska uttrycksformer för att kunna skapa förutsättningar för barns kommunikation
 • använda digitala verktyg för dokumentation av den pedagogiska verksamheten
 • visa grundläggande kunskaper i vetenskapligt skrivande

2.
Sagor och berättande,  6 högskolepoäng

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • visa kunskaper om högläsningens, textsamtalets och det muntliga och skriftliga berättandets betydelse som redskap för att utveckla barns språk- och textförståelse
 • identifiera och reflektera över några vanliga berättarstrukturer i västerländsk tradition samt visa kännedom om andra berättartraditioner
 • analysera och tolka bilderböcker och andra former av berättande samt diskutera skönlitteratur som uttryck för normer och värderingar
 • visa grundläggande kunskaper i vetenskapligt förhållningssätt

Innehåll

Kursen består av två delkurser.

Delkurser

1.
Barns lärande och utveckling med fokus på språk och kommunikation,  9 högskolepoäng

Teorier om och förutsättningar för barns språkliga och kommunikativa lärande och utveckling behandlas ur ett flerspråkighetsperspektiv. I delkursen studeras barns kommunikation genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel verbalt språk, bild, musik, dans, drama och kroppsspråk. Skilda påverkansfaktorer för barns kommunikationsförmåga analyseras. I delkursen analyseras hur olika språkstimulerande förhållningssätt påverkar barns språkförmåga. Digitala verktyg används som dokumentationsform. Det vetenskapliga skrivandet övas i delkursen.

2.
Sagor och berättande,  6 högskolepoäng

I denna delkurs behandlas olika former av berättande och dess betydelse för barns kommunikativa utveckling. Olika berättarstrukturer och berättartraditioner behandlas och gestaltas. Som grund för reflekterande litterära samtal används skönlitteratur med fokus på bilderböcker.

Examinationsformer

Kursens mål examineras genom individuella skriftliga och muntliga redovisningar i samband med seminarier, workshops och grupparbeten samt en skriftlig hemtentamen i delkurs ett respektive två.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, workshops, fältdagar och grupparbeten. Studierna förutsätter samverkan i studiegrupper.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd i båda delkurserna.

Betygsrapportering:

 • Barns lärande och utveckling med fokus på språk och kommunikation, 9 hp, U-VG
 • Sagor och berättande, 6 hp, U-VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 6a/A6a eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen innehåller två - tre fältdagar i en förskola eller förskoleklass. Dessutom ingår en obligatorisk träff om max tre dagar på Campus Falun, Högskolan Dalarna.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V4L
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6a/A6a eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se