Kursplan

Kursplan: Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - yrkeslärare (varav 1,5 hp VFU)

Kurskod: PG1087
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Undervisningsområdet, 50%
Fastställd:
Fastställd 2016-12-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande ska utveckla en grundläggande förståelse för skolväsendets historia och hur samhällsuppdraget förändrats fram till dagens uppdrag. Med fokus på gymnsieskolans yrkesutbildning ska den studerande utveckla en förståelse för utbildningens framväxt i Sverige. Vidare ska den studerande utveckla en grundläggande förståelse för vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär för läraryrket.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för skolväsendets historia ur ett utbildningsfilosofiskt och utbildningspolitiskt perspektiv
  • redogöra för yrkesutbildningens historia allmänt samt med en fördjupning mot det egna ämnesområdet
  • visa kunskap om aktuell politisk styrning av dagens utbildningsväsende och dess organisation, med särskild tonvikt på gymnasieskolans yrkesprogram
  • jämföra det egna yrkesutbildningsområdet med motsvarande förhållanden i andra länder
  • visa förmåga att tala och skriva i enlighet med svenska språknormer och på ett sådant sätt att innehållet framgår i den givna situationen
  • visa grundläggande förståelse för och förmåga till vetenskapligt skrivande
  • visa förståelse för skolans värdegrund samt förmåga till samarbete med studenter och verksamma lärare
  • redogöra för, observera och reflektera över hur skolans styrdokument ligger till grund för och omsätts i den pedagogiska verksamheten

Innehåll

I kursen studeras hur det svenska skolväsendet och dess samhällsuppdrag har tillkommit och förändrats genom historien och fram till idag. Detta sker genom studier av den historiska, filosofiska och politiska utvecklingen inom utbildningsområdet, såväl generellt inom skolväsendet som specifikt för yrkesutbildningen.

I ljuset av skolans värdegrund studeras olika begrepp så som demokrati, genus, etnicitet och klass utifrån tanken om en likvärdig skola och hur de uttrycks i styrdokument på olika nivåer.

Förmågan till ett vetenskapligt förhållningssätt och ett vetenskapligt skrivande tränas genom undersökande uppgifter i skolmiljöer i Sverige och med en internationell utblick.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga och skriftliga redovisningar där digitala lärresurser och olika uttrycksformer används samt genom verksamhetsförlagd utbildning.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier, arbete i studiegrupper samt verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom det ämne som Yrkeslärarexamen avser eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Yrkeslärarprogrammet.

För kursens genomförande krävs digital utrustning med ljud och bild. Kursen innehåller en obligatorisk träff om två till tre dagar på campus.

Summary in English

The overall goal of the course is for students to develop a basic understanding of the history and the social mission of the Swedish school system. A special focus will be on the Upper Secondary Vocational School. Furthermore, the student will develop a basic understanding of what a scientific approach means for the teaching profession.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Vårterminen 2017

Anmälningskod:HDA-V2UPU
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom det ämne som Yrkeslärarexamen avser eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4