Kursplan

Kursplan: Ledarskap för yrkeslärare (varav 3 hp VFU)

Kurskod: PG1088
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 60%
Verksamhetsförlagd utbildning, 40%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1GXX
Fastställd:
Fastställd 2017-01-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-27.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskap om och förmåga till pedagogiskt ledarskap.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskaper om pedagogiskt ledarskap ur ett historiskt, filosofiskt och yrkesetiskt perspektiv
  • visa kännedom om ledarskapets utmaningar samt utifrån några ledarskapsteorier reflektera över olika sätt att hantera dessa utmaningar ur ett hållbarhetsperspektiv
  • visa förmåga att initiera och vidmakthålla goda relationer med elever i överensstämmelse med skolans värdegrund
  • visa begynnande förmåga att leda pedagogisk verksamhet samt kommunicera och samarbeta väl med elever, lärare och medstudenter.

Innehåll

I kursen fokuseras det pedagogiska ledarskapet ur ett historiskt, filosofiskt och yrkesetiskt perspektiv. Olika ledarstilar diskuteras och problematiseras i ljuset av yrkeslärarens roll i gymnasieskolan, med särskilt fokus på mötet med elever och vuxenstuderande på yrkesprogram. Vidare behandlas teorier om pedagogiskt ledarskap genom att dessa sätts i relation till den studerandes egna yrkesämneskunskaper relevanta för gymnasieskolans yrkesämnen.

Examinationsformer

Aktivt deltagande i seminarier, muntliga och skriftliga redovisningar där digitala verktyg och olika redovisningsformer används samt genom verksamhetsförlagd utbildning.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier, arbete i studiegrupper samt verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom det ämne som Yrkeslärarexamen avser eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För kursens genomförande krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen ingår i Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng.

Summary in English

The overall goal of the course is that the student will develop knowledge and skills in the field of pedagogical leadership.

After completing the course, the student shall be able to:

  • Demonstrate knowledge of pedagogical leadership from historical, philosophical and ethical perspectives
  • Show familiarity with the challenges of leadership and reflect on different ways of managing these challenges from the perspective of sustainability
  • Show the ability to initiate and sustain good relations with pupils in accordance with the core values of the school system
  • Show an emergent ability to lead pedagogical activities as well as to communicate and interact with pupils, teachers and student peers.

Litteratur

Referenslitteratur