Kursplan

Kursplan: Sociala relationer, konflikter och makt - gymnasieskolans yrkesprogram (varav 3 hp VFU)

Kurskod: PG1089
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 60%
Verksamhetsförlagd utbildning, 40%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1GXX
Fastställd:
Fastställd 2017-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om teorier om sociala relationer, konflikter och makt i relation till olika sociala arenor
  • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier analysera, problematisera och kommunicera frågor som rör sociala relationer i undervisning och på olika sociala arenor med relevans för skolans vardag
  • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier och erfarenheter i den egna undervisningen reflektera över former för att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever
  • reflektera över sin egen position som pedagogisk ledare och skolan som en moralisk arena utifrån ovanstående teoretiska perspektiv
  • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten beakta och kommunicera grundläggande demokratiska värderingar och olika jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar sociala relationer, konflikter och maktrelationer som präglar skolans vardag i mötet mellan elever, lärare, vårdnadshavare och andra aktörer i skolan. Utifrån en teoretisk-kritisk bas belyser kursen de sociala relationernas komplexa karaktär samt synliggör och problematiserar normer som präglar dessa. Denna teoretiska bas utgörs av socialpsykologiska och sociologiska perspektiv på sociala relationer med särskilt fokus på frågor som rör maktrelationer och möten mellan människor i ett samhälle präglat av mångfald. Vidare behandlas sociala medier som arenor för ungdomars och vuxnas sociala relationer. Kursen rör således skolans värdegrundsuppdrag utifrån sociala perspektiv på hållbar utveckling med fokus på jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde.

Under den verksamhetsförlagda delen av kursen förväntas den studerande ta ett utökat ansvar för undervisning i relation till tidigare VFU-perioder. Vidare ges tillfälle att reflektera över skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete, skolan som moralisk och social arena samt hur detta påverkar läraren och de didaktiska övervägandena. Här möter den studerande också didaktiska frågeställningar utifrån kursens innehåll, kopplade till undervisning. Dessa frågor lyfts fram, preciseras och analyseras vid de uppföljande högskoleförlagda studierna.

Examinationsformer

Aktivt deltagande i seminarier, hemtentamen, muntliga och skriftliga redovisningar där digitala verktyg och olika redovisningsformer används samt genom bedömning av verksamhetsförlagd utbildning.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier, arbete i studiegrupper samt verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, hemtentamen, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - yrkeslärare (varav 1,5 hp VFU), 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

I kursen ingår en obligatorisk campusträff om två dagar.

Kursen ingår i Yrkeslärarprogrammet.

Summary in English

The overall aim of the course is that students will develop a theoretical critical base on which to be able to understand the complex nature of social relations. Based on this, the course aims to deepen the students’ understanding of the values of schools related to education for sustainable development from a social perspective, focusing on equality and equal worth. During the placement, students will further their educational leadership knowledge and understanding in relation to their own vocational subjects.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VSJ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - yrkeslärare (varav 1,5 hp VFU), 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Fyll i och skicka in Ansökningsblankett

 
Anmälningskod:HDA-H2VLK
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - yrkeslärare (varav 1,5 hp VFU), 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se