Kursplan

Kursplan: Didaktik för yrkeslärare (varav 3 hp VFU)

Kurskod: PG1090
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 60%
Verksamhetsförlagd utbildning, 40%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1GXX
Fastställd:
Fastställd 2017-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska vidareutveckla ett pedagogiskt ledarskap avseende undervisning i gymnasieskolans yrkesprogram, där förmågan att göra medvetna didaktiska val är en central del.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa kunskap om allmändidaktiska och yrkesämnesdidaktiska teorier
  • visa förmåga att, utifrån gymnasieskolans styrdokument, självständigt och i samarbete med verksamma lärare, välja undervisningsinnehåll samt omsätta detta i relation till verksamhetens mål och elevers skilda förutsättningar
  • visa grundläggande förmåga att reflektera över olika former av bedömning och dokumentation av elevers kunskapsutveckling i yrkesämnet
  • visa förmåga att, utifrån gällande styrdokument, leda pedagogisk verksamhet utifrån medvetna didaktiska val, såväl i skolförlagd undervisning som i arbetsplatsförlagt lärande (APL)
  • visa förmåga att diskutera och analysera den egna undervisningen i samarbete med verksamma lärare och i relation till skolans styrdokument såväl som till allmändidaktiska och yrkesämnesdidaktiska teorier
  • visa förmåga att kommunicera och samarbeta med elever och lärare.

Innehåll

Kursen återkopplar till den studerandes yrkeskunskaper i gymnasieskolans yrkesämnen, både i de högskoleförlagda och i de verksamhetsförlagda delarna av kursen.

I samband med de verksamhetsförlagda studierna möter den studerande didaktiska frågor och problem kopplade till undervisning inom yrkesämnet. Dessa frågor lyfts fram, preciseras och analyseras med hjälp av såväl allmändidaktiska och yrkesämnesdidaktiska teorier som skolans styrdokument.

Den studerandes egen dokumentation från de verksamhetsförlagda studierna används som underlag för reflektion över den egna professionsutvecklingen samt som stöd för att kunna göra medvetna didaktiska val.

I kursen behandlas också skillnader och likheter mellan lärande för vuxna och lärande för ungdomar, samt hur den arbetsplatsförlagda delen av yrkesämnet (APL) kan utformas, utvecklas och integreras med de skolförlagda delarna.

Examinationsformer

Aktivt deltagande i seminarier, muntliga och skriftliga redovisningar där digitala verktyg och olika redovisningsformer används samt genom bedömning av verksamhetsförlagd utbildning.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier, arbete i studiegrupp samt verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - yrkeslärare (varav 1,5 hp VFU), 7,5 högskolepoäng och Ledarskap för yrkeslärare (varav 3 hp VFU), 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen ingår i Yrkeslärarprogrammet.

Summary in English

The overall aim of the course is for students to develop an educational leadership regarding education in upper secondary vocational school, where the ability to make choices, as related to theory and practice of teaching and learning, is a central part.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VSK
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - yrkeslärare (varav 1,5 hp VFU), 7,5 högskolepoäng och Ledarskap för yrkeslärare (varav 3 hp VFU), 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Fyll i och skicka in Ansökningsblankett

 
Anmälningskod:HDA-H2VLL
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - yrkeslärare (varav 1,5 hp VFU), 7,5 högskolepoäng och Ledarskap för yrkeslärare (varav 3 hp VFU), 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se