Kursplan

Kursplan: I lekens värld

Kurskod: PG1091
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1GXX
Fastställd:
Fastställd 2017-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om såväl nationella som internationella perspektiv på lekens betydelse för barns lärande och utveckling.

Delkurser

1.
Lek som fenomen,  5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna

 • visa kunskap om lek som fenomen
 • visa kunskap om några lekteorier
 • visa kunskap om hur föreställningar om det lekande barnet och den vuxnes roll har förändrats över tid
 • reflektera över leken och lekens uttrycksformer i ett internationellt perspektiv.

2.
Lekens förutsättningar och betydelse,  10 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna

 • analysera hur lek styrs av sociala normer och föreställningar och hur makt, etnicitet, ålder och genus påverkar leken
 • visa kännedom om vuxnas förhållningssätt och den fysiska miljöns betydelse för barns delaktighet i lek
 • jämföra olika pedagogiska miljöers betydelse för det lekande barnet
 • visa kunskap om estetiska uttrycksformer som förutsättningar för lek
 • tillämpa dokumentation som redskap för att analysera barns lek i den pedagogiska verksamheten
 • visa grundläggande kunskaper i vetenskapligt skrivande.

Innehåll

Kursen innehåller två delkurser.

Delkurser

1.
Lek som fenomen,  5 högskolepoäng

I delkursen analyseras begreppet lek. Olika teoretiska perspektiv på lek i förskolan studeras i ett historiskt, nutida och internationellt perspektiv.

2.
Lekens förutsättningar och betydelse,  10 högskolepoäng

I delkursen studeras hur barns lek påverkas av den pedagogiska miljön och vuxnas förhållningssätt. Olika förutsättningar för lek såsom sociala normer och föreställningar analyseras. Lekpedagogik som arbetsform introduceras. Det vetenskapliga skrivandet övas i delkursen. Dokumentation som pedagogiskt redskap introduceras.

Examinationsformer

Delkurs 1

Seminarier, gestaltande redovisningar, inlämningsuppgifter och skriftlig salstentamen.

Delkurs 2

Seminarier, gestaltande redovisningar, inlämningsuppgifter, fältuppgifter och en skriftlig rapport.

Arbetsformer

Föreläsningar samt obligatoriska seminarier, workshops, fältdagar och grupparbeten. Studierna förutsätter samarbete i studiegrupper.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på båda delkurserna.

Betygsrapportering:

 • Leken som fenomen, 5 hp
 • Lekens förutsättningar och betydelse, 10 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 6a/A6a eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet.

Summary in English

 Module

1. Play as a Phenomenon, 5 credits

Upon completion of this module, the student shall be able to:

 • demonstrate knowledge of play as a phenomenon
 • demonstrate knowledge of some theories on play
 • demonstrate knowledge of how notions about the child at-play and the role of the adult have changed over time
 • reflect on play and the forms of expression of play in an international perspective.

2. The Conditions for and Meaning of Play, 10 credits

Upon completion of this module, the student shall be able to:

 • analyze how play is governed by social norms and notions and how power, ethnicity, age and gender influence play
 • demonstrate knowledge of the approach of adults to children and the significance of the physical
  environment in terms of the opportunities children have to take part in play
 • compare different pedagogical environments and their significance for the child at-play
 • demonstrate knowledge of aesthetical forms of expression as conditions for children’s play
 • apply documentation as a tool for analyzing children´s play in the physical educational setting
 • demonstrate a fundamental ability to write in a scientific manner.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VN3
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav:Områdesbehörighet 6a/A6a eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se