Kursplan

Kursplan: Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU)

Kurskod: PG1092
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 50%
Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1GXX
Fastställd:
Fastställd 2017-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sin didaktiska förmåga att planera, genomföra och värdera egen undervisning genom att utveckla kunskaper om och förståelse av olika teorier om barns utveckling och lärande.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om olika teoretiska perspektiv på barns utveckling och lärande
 • analysera och värdera såväl pedagogiska situationer som pedagogiska verktyg utifrån ovanstående teorier
 • diskutera hur olika teoretiska utgångspunkter kan leda till olika principer för didaktiska val i undervisningen
 • visa förmåga att reflektera över undervisning i förhållande till barns skilda uppväxtvillkor
 • visa förmåga att självständigt och med stöd av verksamma lärare planera, genomföra och utvärdera undervisning inom något av ämnesområdena samhällsorientering eller naturorientering och teknik
 • utifrån kunskap om barns skilda uppväxtvillkor aktivt verka för skolans samhällsuppdrag
 • visa förmåga att anpassa och kommunicera undervisningens innehåll och form utifrån elevgruppens förutsättningar
 • visa didaktisk förmåga att använda digitala verktyg i syfte att främja elevers utveckling och lärande
 • visa grundläggande förmåga att använda intervju som vetenskaplig metod.

Innehåll

I kursen studeras skilda teoretiska perspektiv på utveckling och lärande med särskilt fokus på behaviorism, konstruktivism och sociokulturellt perspektiv. I kursen behandlas även barns fysiska utveckling där rörelseutveckling och teorier om kroppsligt lärande lyfts fram. Vidare studeras barns erfarenheter av informations- och kommunikationsteknik relaterat till sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar. I kursen ingår även studier av intervju som vetenskaplig metod.

Kursens utbildningsvetenskapliga innehåll integreras med den verksamhetsförlagda utbildningen genom att den studerande med stöd av verksamma lärare planerar, genomför och utvärderar egen undervisning. Den studerande ges i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen möjlighet att via ett tematiskt arbetsområde i förskoleklass eller grundskolans årskurs 1-3 fördjupa sig i ämnesdidaktiska frågor, där bland annat användning av multimodala uttrycksformer ingår.

Examinationsformer

Kursens mål examineras muntligt i seminarier och skriftligt genom PM samt fortlöpande under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Arbetsformer

Föreläsningar samt obligatoriska seminarier, workshops, grupparbeten, individuella uppgifter och verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Muntliga och skriftliga redovisningar, VFU, 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6 15 hp, Svenska 1a för grundlärare F-3 och 4-6: Barns språkutveckling 7,5 hp, Svenska 1b för grundlärare F-3: Läsinlärning och läsutveckling 7,5 hp, Matematik 1a för grundlärare F-3, 7,5 hp, Matematik 1b för grundlärare F-3, 7,5 hp, Didaktik och ledarskap i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (inklusive 7,5 hp VFU)15 hp samt minst 15 hp i Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3, 30 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighete att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatorisk för nätstudenter.

För nätbaserad kurs ingår en obligatorisk träff om maximalt tre dagar på campus.

Studerande som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

Summary in English

The overall aim of the course is that students deepen their didactic capacity to plan, implement and evaluate their own teaching by developing knowledge and understanding of different theories on child development and learning.

After completing the course, the student shall be able to:

 • demonstrate knowledge of different theoretical perspectives on child  development and learning
 • analyze and evaluate both educational situations as well as educational tools based on the above theories
 • discuss how different theoretical points of departure can lead to different principles in terms of didactic choices in educational settings
 • demonstrate the ability to reflect on education in relation to the diverse upbringing of children
 • demonstrate the ability to independently and with the support of active teachers plan, implement and evaluate teaching in the subject field of social studies, science or technology
 • based on knowledge of the diverse upbringing of children actively promote the social mission of the school
 • demonstrate the ability to adapt and both analogously and digitally communicate teaching content and form based on the background of the individual pupil
 • demonstrate a basic ability to use the interview as a scientific method.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VN7
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6 15 hp, Svenska 1a för grundlärare F-3 och 4-6: Barns språkutveckling 7,5 hp, Svenska 1b för grundlärare F-3: Läsinlärning och läsutveckling 7,5 hp, Matematik 1a för grundlärare F-3, 7,5 hp, Matematik 1b för grundlärare F-3, 7,5 hp, Didaktik och ledarskap i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (inklusive 7,5 hp VFU)15 hp samt minst 15 hp i Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3, 30 hp, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se