Kursplan

Kursplan: Pedagogiskt arbete III, VAL: Lärarskap och verksamhetsutveckling

Kurskod: PG2039
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2011-06-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-08-09.
Reviderad:
Reviderad 2013-05-15.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-01-10.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet samt visa förmåga att relatera innehållsmässiga och metodiska val till didaktiska perspektiv, elevers förutsättningar och lokala villkor i skolan
  • visa förmåga att på ett konstruktivt sätt analysera och problematisera teorier om skolutveckling samt förstå dessa teoriers förhållande till verksamhetsutveckling
  • självständigt planera och genomföra en vetenskaplig undersökning relaterad till skolutveckling och forskning i pedagogiskt arbete samt presentera denna i skriftlig form, eventuellt i kombination med annan lämplig form
  • identifiera, värdera och analysera skilda etiska dimensioner i yrkesutövande inom skolans område i relation till forskningsresultat rörande yrkesetik inom skolan

Delkurser

1.
Utvärdera pedagogisk verksamhet,  15 högskolepoäng

2.
Examensarbete,  15 högskolepoäng

Innehåll

Kursen består av två delkurser.

Delkurser

1.
Utvärdera pedagogisk verksamhet,  15 högskolepoäng

Den studerande planerar och genomför undervisning inom relevant ämne samt analyserar och utvärderar resultatet av detta. Den studerande fördjupar vidare kunskaperna från tidigare studier om den pedagogiska verksamhetens mål, och om de valmöjligheter som lärare och elever har i undervisningen. I delkursen fördjupas och vidareutvecklas också den studerandes kunskaper och förmågor beträffande kvalitetsutveckling och utvärdering av pedagogiska verksamheter på olika nivåer i skolsystemet. I anslutning till den genomförda pedagogiska verksamheten behandlas yrkesetiska aspekter av läraryrket. Den studerande relaterar även sina yrkeserfarenheter till didaktisk teoribildning, till teorier och principer kring bedömning och utvärdering samt till etiska perspektiv.

2.
Examensarbete,  15 högskolepoäng

Examensarbetet genomförs inom ramen för något av de forsknings- och utvecklingsteman som finns vid Högskolan Dalarna. Val av kompetensområde görs av den studerande i samråd med den egna partnerskolan och högskoleförlagd lärare för att examensarbetet både ska kunna bidra till verksamhetsutveckling vid partnerskolan och understödja utvecklingen av praxisnära forskning vid Högskolan Dalarna. Val av teoretiska perspektiv, vilka forskningsmetoder som används och behandlas och vilken litteratur som är mest ändamålsenlig styrs av det aktuella temat och de frågeställningar som väljs.

Examinationsformer

Examination delkurs I: Examineras genom aktivt deltagande i seminarier muntliga presentationer och inlämning av de skriftliga uppgifter som ges i kursen. Slutligen ska den studerande skriva och redovisa en pm avseende såväl den egna pedagogiska verksamheten vid partnerskolan som de högskoleförlagda studierna.Examination delkurs 2: Kursen examineras via skrivandet av en vetenskaplig uppsats som ska presenteras och försvaras vid ett särskilt seminarium samt genom opponering på annan students uppsats.

Arbetsformer

Delkurs 1 Obligatoriska litteraturseminarier är kursens huvudsakliga arbetsform.

Delkurs 2 Planering och genomförandet av en vetenskaplig undersökning med hjälp av individuell handledning. Även grupphandledning kan förekomma.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget Godkänd respektive Väl godkänd på kursen krävs att kriterierna för respektive betyg är uppfyllda på både de verksamhetsförlagda (VFU) och högskoleförlagda (skriftliga uppgifter och seminarieaktivitet) delarna av kursen. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på båda delkurserna.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Antagen till VAL-projektet. Anställning som lärare hos en skolhuvudman (kommun, landsting eller friskola). Tidigare högskoleutbildning (eller motsvarande kunskaper enligt validering.

Övrigt

Kursen ingick i huvudområdet pedagogiskt arbete till och med 2015-01-19.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VSH
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:60%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Antagen till VAL-projektet. Anställning som lärare hos en skolhuvudman (kommun, landsting eller friskola). Tidigare högskoleutbildning (eller motsvarande kunskaper enligt validering.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:15

Ansök

Fyll i och skicka in Ansökningsblankett