Kursplan

Kursplan: Att handleda lärarstuderande - kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare

Kurskod: PG2042
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2012-08-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-08-20.
Reviderad:
Reviderad 2013-05-15.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-01-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen syftar till att skapa en god beredskap för att fullgöra uppgiften som verksamhetsförlagd lärarutbildare vid Högskolan Dalarna.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

  • redogöra för lärarutbildningens innehåll, mål och bakomliggande idéer samt relatera till tidigare utbildningar
  • förklara konstruktionen av lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna och diskutera den verksamhetsförlagda utbildningen i relation till den utbildningsvetenskapliga kärnan
  • redogöra för olika teorier om handledning och bedömning samt redovisa en egen strategi för uppdraget som verksamhetsförlagd lärarutbildare
  • söka och diskutera relevanta vetenskapliga texter inom sitt verksamhetsområde

Innehåll

Kursen behandlar lärarutbildningens statliga styrning, innehåll, mål och bakomliggande idéer samt hur dessa konkretiseras i lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Särskilt fokus läggs vid det utbildningsvetenskapliga innehållet i utbildningen samt samverkan mellan Högskolan och förskolor/skolor genom verksamhetsförlagd utbildning och fältstudier. Den nuvarande utbildningen relateras till de modeller för lärarutbildning som varit gällande för kursdeltagarna själva.

I kursen studeras teorier och modeller för handledning och bedömning vilka relateras till uppdraget som verksamhetsförlagd lärarutbildare. Kursen behandlar även former för bedömning av lärarstuderandes kompetens och den verksamhetsförlagda lärarens roll i den bedömningen, med utgångspunkt i lärarutbildningens styrdokument.

I kursen studeras aktuell utbildningsvetenskaplig litteratur inom det fält som är relevant för kursdeltagaren. Kursen presenterar olika sökfunktioner och kursdeltagaren själv söker och tar del av böcker och andra texter. Såväl innehållet som metoderna för att söka vetenskapliga texter diskuteras i seminarium.

Examinationsformer

Kursdeltagarna examineras dels fortlöpande genom aktivt deltagande i seminarier baserade på inlämnade skriftliga reflektioner, dels via en avslutande skriftlig uppgift där kursdeltagaren presenterar sin syn på uppdraget som verksamhetsförlagd lärarutbildare, med utgångspunkt i kursens innehåll.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och seminarier, där kursdeltagarna delas in i grupper efter lärarutbildningens olika program.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Lärarexamen

Övrigt

Kursen erbjuds både på campus och i nätbaserad form. För kursdeltagare som medverkar via nätet krävs tillgång till dator med internetuppkoppling samt headset och webbkamera.

Kursen ingick i huvudområdet pedagogiskt arbete till och med 2015-01-19.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJ5
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Lärarexamen

Ansök

Ansök på Antagning.se