Kursplan

Kursplan: Pedagogiskt arbete IIIb: Examensarbete (grundnivå)

Kurskod: PG2048
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-03-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-05-21.
Reviderad:
Reviderad 2014-02-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-02-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en självständig vetenskaplig undersökning inom något av de ämnesområden för vilken utbildningen är avsedd. Den studerande förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat utbildningsvetenskapligt område.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat utbildningsvetenskapligt område
  • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och värdera empiriskt material samt egna och andras forskningsresultat
  • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med forskningsanknytning, relevant teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
  • visa förmåga att, med krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för egna resultat samt att förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett utbildningsvetenskapligt område

Innehåll

Genomförandet av examensarbetet bygger på att den studerande tidigare i lärarutbildningen anslutit till något av högskolans kompetensområden. Inför kursen ska den studerande ha tilldelats en handledare som bistår med hjälp under examensarbetskursens olika skeden. Under kursen preciseras problemställning, syfte och frågeställningar för examensarbetet. Vidare insamlas och undersöks i regel ett empiriskt material med hjälp av lämpliga metoder. Resultatet av undersökningen analyseras och tolkas sedan i relation till tidigare forskningsresultat. Slutligen försvarar den studerande sitt examensarbete vid ett ventileringsseminarium. I samband med seminariet genomför den studerande också en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete. Slutligen presenterar den studerande sina undersökningsresultat och slutsatser för partnerskolan och i förekommande fall för aktuellt partnerområde. Val av teoretiska perspektiv, vilka forskningsmetoder som används och behandlas och vilken litteratur som är mest ändamålsenlig styrs av det aktuella kompetensområdet och de frågeställningar som väljs.

Examinationsformer

Undersökningen rapporteras via en uppsats som den studerande ska presentera och försvara vid ett särskilt seminarium. Den studerande ska också opponera på en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, seminarier och handledning, individuellt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Godkänd på hela inriktningen om 90 högskolepoäng inom lärarprogrammet.
  • Dessutom krävs specialiseringar motsvarande 30 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen ingick i huvudområdet pedagogiskt arbete till och med 2015-01-19.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur