Kursplan

Kursplan: Didaktik, bedömning och betygssättning i gymnasieskolans yrkesprogram (inklusive 7,5 hp VFU)

Kurskod: PG2049
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 50%
Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Fastställd:
Fastställd 2013-04-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-20.
Reviderad:
Reviderad 2014-05-26.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-05-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska vidareutveckla sina kunskaper om och i yrkesdidaktik för ungdomar och vuxna samt utveckla kunskaper om bedömning och betygssättning i relation till gymnasieskolans styrdokument.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om och förmåga att, självständigt och i samarbete med verksamma lärare, planera, genomföra och utvärdera undervisning, med hänsyn taget till ungdomars och vuxnas lärande och i relation till gymnasieskolans styrdokument
  • visa kunskaper om bedömning och betygssättning, såväl i det skolförlagda som i det arbetsplatsförlagda lärandet
  • visa förmåga att kommunicera elevers lärande och vad som bedöms och betygssätts i undervisningssituationer och examinationer
  • visa förmåga att analysera och dokumentera elevers lärande samt att göra bedömningar utifrån gymnasieskolans läroplan
  • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten reflektera över olika aspekter av kunskap, bedömning och betygssättning

Innehåll

I kursen vidareutvecklar de studerande sina didaktiska och yrkesdidaktiska kunskaper med särskilt fokus på det/de egna yrkesämnet/-ämnena.

I kursen behandlas teorier om bedömning och betygssättning och hur detta arbete kan genomföras i relation till gymnasieskolans styrdokument, kunskap och kunskapssyn samt den praktiska pedagogiska verksamheten.

I de verksamhetsförlagda studierna möter de studerande didaktiska frågor, tankar och problem, kopplade till undervisning, bedömning och betygssättning. Dessa frågor lyfts fram, preciseras och analyseras med hjälp av kursens litteratur samt såväl nationella styrdokument som lokala skol- och arbetsplaner.

I kursen behandlas också lärande och bedömning i samband med det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga gestaltande redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Fortlöpande bedömning av den studerande sker också vid den verksamhetsförlagda utbildningen. En sammanlagd helhetsbedömning görs av de verksamhetsförlagda och högskoleförlagda delarna av kursen.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, workshops, grupparbeten och verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • På väg mot yrkesläraryrket, 15 hp, Didaktik och ledarskap i gymnasieskolans yrkesprogram, 15 hp samt Utveckling och lärande i gymnasieskolans yrkesprogram eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. I kursen ingår en obligatorisk träff på campus Falun om max två dagar.

Studerande som har underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

Kursen ingick i huvudområdet pedagogiskt arbete till och med 2015-01-19.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur