Kursplan

Kursplan: Examensarbete 1 för grundlärarexamen inriktning F-3

Kurskod: PG2050
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-09-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-20.
Reviderad:
Reviderad 2014-02-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-02-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en självständig utbildningsvetenskaplig undersökning av forskningsförberedande karaktär med utgångspunkt i något av de undervisningsämnen som ingår i utbildningen. Vidare förväntas den studerande fördjupa sin förståelse för betydelsen av forskningsförankring i förhållande till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling inom grundskoleområdet.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat ämnesdidaktiskt område omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
  • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån vetenskapsteoretiska såväl som didaktiska perspektiv
  • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen formulera en ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en kritisk analys av tillgänglig kunskap inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område
  • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden

Innehåll

Examensarbetet har en tydlig ämnesdidaktisk prägel och genomförs med utgångspunkt i något av de undervisningsämnen som ingår i utbildningen. Examensarbetet på grundnivå fungerar som förberedelse för det avslutande examensarbetet på avancerad nivå. Under kursen preciseras problemställning, syfte och frågeställningar för examensarbetet. Vidare undersöks tidigare forskningsresultat inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område med hjälp av lämpliga metoder. Undersökningen genomförs utifrån systematisk litteraturanalys samt relevanta teorier. I analysen av undersökningen ska den studerande identifiera ett kunskapsbehov inom området som kan ligga till grund för fortsatta studier. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

Examinationsformer

Kursen examineras i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete. Examensarbetet kan också redovisas som vetenskaplig uppsats (med tillhörande ventileringsseminarium samt opposition på medstuderandes arbete) i kombination med annan gestaltande form.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier och obligatorisk handledning, individuellt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, F-3, 7,5 hp samt Svenska 2a för grundlärare F-3: Skrivande, skrivundervisning och skrivutveckling, 7,5 hp samt Svenska 2b för grundlärare F-3: Skönlitterära perspektiv och språklig variation, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Handledningstiden är begränsad till omfattning och tidsperiod.

Summary in English

The overall aim of the course is that the student should be able to conduct a limited research project related to the learning and teaching of one of the school subjects studied in the programme. The course also aims to develop the student‘s understanding of the importance of a researched based relation to knowledge and school development. The student‘s thesis consists of a critical analysis and evaluation of previous educational research in the subject and thus functions as a basis for the final degree thesis written during the last term of the programme.

Litteratur

Referenslitteratur