Kursplan

Kursplan: Ungdomars uppväxtvillkor, lärande och specialpedagogik i gymnasieskolans yrkesprogram (inkl. 2,5 hp VFU)

Kurskod: PG2053
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 67%
Verksamhetsförlagd utbildning, 33%
Fastställd:
Fastställd 2013-12-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om ungdomars uppväxtvillkor och livssituation, särskilt sett i relation till att vara elev i gymnasieskolan. Kursens övergripande mål är dessutom att den studerande ska tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna upptäcka och möta elevers specialpedagogiska behov. I kursen ingår också att den studerande uppvisar de kunskaper och fullgoda förmågor och färdigheter som krävs för att kunna genomföra sitt samhällsuppdrag.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskaper om ungdomars uppväxtvillkor
  • visa fördjupade kunskaper om ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen
  • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs utveckling och lärande
  • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare
  • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov
  • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, tal och skrivande till stöd för den enskilde eleven
  • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen

Innehåll

I kursen behandlas ungdomars förutsättningar och villkor i en väx(l)ande samtidskultur, i vilken sociala förändringar och ny medieteknik kontinuerligt förändrar förutsättningar och villkor för identitetsskapande och ungdomskultur. Ungdomsgruppen och dess betydelse för ungdomars vardagsliv fokuseras särskilt. Vidare diskuteras och analyseras vilka olika konsekvenser dessa förutsättningar och villkor kan få för ungdomars utveckling, lärande och behov inom ramen för den pedagogiska verksamheten. I kursen behandlas också kortfattat specialpedagogikens historiska framväxt och utveckling. Olika teorier och centrala begrepp inom kunskapsområdet studeras och analyseras och hur dessa teorier och begrepp kan vara till stöd i lärares yrkesutövning. Studier om funktionsnedsättningar och hur dessa kan påverka lärandet både för individer och för gruppen ingår också.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och skriftliga examinationsformer. En skriftlig hemtentamen avslutar kursen. Den studerandes yrkesprofessionella förmåga examineras under den verksamhetsförlagda delen av kursen.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, individuella skrivuppgifter och verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolans yrkesprogram, 10 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för yrkeslärare, 5 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatorisk.

Student som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

Summary in English

The overall goal is for students to develop knowledge of conditions of adolescence. Furthermore students deepen their knowledge of child and adolescent development and learning based on the conditions required for professional practice. A goal is also for students to assimilate the knowledge and skills necessary to be able to discover and meet pupils‘ special educational needs.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3U
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolans yrkesprogram, 10 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för yrkeslärare, 5 hp, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5
 
Anmälningskod:HDA-H2VSN
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolans yrkesprogram, 10 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för yrkeslärare, 5 hp, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Fyll i och skicka in Ansökningsblankett