Kursplan

Kursplan: Utvärdering och utvecklingsarbete i gymnasieskolans yrkesprogram

Kurskod: PG2054
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-12-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskap om utvärdering av pedagogisk verksamhet samt hur denna kan utvecklas i relation till gällande styrdokument.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskaper om olika modeller och teorier om utvärdering och skolutveckling samt förmåga att på ett konstruktivt sätt analysera och problematisera dessa
  • visa förmåga att sätta modeller och teorier i relation till gymnasieskolans verksamhet
  • visa grundläggande kunskaper om nationella och internationella utvärderingar av utbildningssystemet samt förmåga att självständigt tolka och problematisera dessa
  • visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom området
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens både i yrkesämnet och i det pedagogiska arbetet

Innehåll

I kursen studeras olika modeller för och teorier om utvärdering och skolutveckling med fokus på gymnasieskolans yrkesprogram. I kursen behandlas vidare hur skolans personal kan förhålla sig till hur verksamheten kan utvärderas och utvecklas, från enskilda didaktiska moment till utbildningssystemet lokalt, nationellt och internationellt.

Examinationsformer

Examination sker muntligt och skriftligt. Kursens avslutande examination utgör en skriftlig och muntlig redovisning av ett fiktivt/reellt förslag till utvärderings- och utvecklingsarbete företrädesvis vid den skola där den studerande tidigare har genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, muntliga redovisningar och individuella skrivuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolans yrkesprogram, 10 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för yrkeslärare, 5 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

I kursen ingår två campusförlagda dagar.

Summary in English

The overall goal is for students to develop knowledge about school evaluation and development with its educational content and organization. The course contains various models and theories of evaluation and school development in the Upper Secondary School with focus on Vocational Programmes. Emphasis is on evaluation and development of teaching.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V3V
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolans yrkesprogram, 10 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för yrkeslärare, 5 hp, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:5
 
Anmälningskod:HDA-H2VSP
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolans yrkesprogram, 10 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för yrkeslärare, 5 hp, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Fyll i och skicka in Ansökningsblankett