Kursplan

Kursplan: Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, 4-6 (inklusive 7,5 hp VFU)

Kurskod: PG2059
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 50%
Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Fastställd:
Fastställd 2014-03-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-06.
Reviderad:
Reviderad 2014-05-26.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-05-26.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Under den verksamhetsförlagda delen av kursen ska den studerande dels fördjupa sitt pedagogiska ledarskap dels utveckla fördjupade ämnesdidaktiska kunskaper i engelska.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om teorier om sociala relationer, konflikter och makt i relation till olika sociala arenor
 • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier analysera, problematisera och kommunicera frågor som rör sociala relationer i undervisning och på olika sociala arenor med relevans för skolans vardag
 • visa förtrogenhet med en relationellt orienterad yrkesetik och skolans värdegrund
 • reflektera över sin egen position som pedagogisk ledare och skolan som en moralisk arena utifrån ovanstående teoretiska perspektiv
 • självständigt och i samarbete med verksamma lärare omsätta kunskaper inom ämnesundervisningen i engelska i relation till gruppen och individens utveckling och lärande och till verksamhetens mål
 • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier och erfarenheter i den egna undervisningen reflektera över former för att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten beakta och kommunicera grundläggande demokratiska värderingar och olika jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar sociala relationer, konflikter och maktrelationer som präglar skolans vardag. Kursen utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Denna teoretiska bas utgörs av sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på sociala relationer. Vidare behandlar kursen intersektionella (så som genus, sexualitet och etnicitet) och relationsetiska perspektiv på skolvardagens relationer och sociala medier som viktiga arenor för elevers sociala relationer. Vissa barnrättsliga perspektiv och FN:s Barnkonvention behandlas också.

Under den verksamhetsförlagda delen av kursen ges tillfälle att reflektera över skolans värdegrundsuppdrag och skolan som moralisk och social arena och hur detta påverkar rollen som pedagogisk ledare. Här möter den studerande didaktiska frågeställningar särskilt kopplade till undervisning i engelska. Dessa frågor lyfts fram, preciseras och analyseras vid de uppföljande högskoleförlagda studierna med stöd av litteratur från aktuella ämneskurser.

Examinationsformer

Kursens mål examineras genom PM som behandlar kurslitteraturen, samt en avslutande skriftligt hemtentamen. Den studerandes yrkesprofessionella utveckling examineras i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen samt i särskilda examinerande och obligatoriska seminarier.

Arbetsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • PM, tentamen, VFU och seminarier, 15 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Utveckling och lärande 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Student som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

Summary in English

The overall aim of the course is that students develop a basic understanding of theoretical and critical perspectives in order to understand the complexity of social relations.

Upon completing this course, students shall be able to:

 • show understanding of theories about social relations, conflicts and power relations in relation to various social arenas
 • show an ability to analyze, problematize and communicate on issues related to social relations in educational settings and other social arenas of relevance to everyday school life based on the above theories
 • demonstrate knowledge about relational ethics and basic democratic values
 • reflect upon the position as apedagogical leader and the school as a moral arena, taking as the point of departure the theoretical perspectives outlined above
 • independently, and in cooperation with practising teachers, make didactical assessments in order to organize instruction in English in ways that take into consideration both individual and group factors and in relation to learning goals
 • show ability to, with the point of departure in the theoretical perspectives above and from their own experiences with teaching, reflect upon the forms to prevent and counteract discrimination and other abusive treatment of pupils
 • show an ability within pedagogical practice to consider and communicate common democratic values and values of equality.

Litteratur

Referenslitteratur