Kursplan

Kursplan: Skolväsendets historia och samhällsuppdrag samt utvärdering och utvecklingsarbete - gymnasieskolans yrkesprogram

Kurskod: PG2060
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-05-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-05-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskap om skolväsendets, framför allt gymnasieskolan och dess yrkesprograms, framväxt och position i samhället ur ett utbildningspolitiskt perspektiv. De studerande ska vidare utveckla en grundläggande förståelse för innebörden i och värdet av ett vetenskapligt förhållningssätt i läraryrket. Den studerande ska också visa kunskap om utvärdering av pedagogisk verksamhet samt hur verksamheten kan utvecklas i relation till gällande styrdokument.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för framväxten av skolväsendet med fokus på gymnasieskolan och dess yrkesprogram samt visa kunskap om den politiska styrningen av dagens utbildningsväsende
  • visa kunskap om skolans demokratiska samhällsuppdrag så som det formuleras i gällande styrdokument
  • visa grundläggande kunskaper i vetenskapligt förhållningssätt och skrivande
  • visa kunskaper om modeller och teorier om utvärdering och skolutveckling samt förmåga att på ett konstruktivt sätt analysera och problematisera dessa i relation till gymnasieskolans verksamhet
  • visa förmåga att självständigt och kritiskt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten
  • visa förmåga att identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap och kompetens inom det pedagogiska arbetet.

Innehåll

I kursen studeras den svenska skolans, med fokus på gymnasieskolan och dess yrkesprograms, samhällsuppdrag utifrån ett historiskt perspektiv. Utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska ståndpunkter och tolkningar betraktas i förhållande till olika samhälleliga kontexter.

Demokratibegreppet behandlas och relateras till styrningen av den svenska skolan med särskilt beaktande av idén om en likvärdig skola ur ett barn- och ungdomsrättsperspektiv. I kursen studeras också några modeller för och teorier om utvärdering och skolutveckling med fokus på gymnasieskolans yrkesprogram.

Examinationsformer

En muntlig gruppredovisning som redovisas med stöd av ett digitalt presentationsverktyg. Kursen avslutas med en självständig skriftlig rapport.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, studiegruppsarbete, muntliga redovisningar och individuella skrivuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntlig gruppredovisning och skriftlig rapport, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom det ämne som Yrkeslärarexamen avser eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med bild och ljud via en dator eller motsvarande.
I kursen ingår två campusförlagda dagar.

Kursen ingår i VAL-projektet.

Summary in English

The overall goal is for students to develop knowledge of the school system, especially that of the upper-secondary school. Another goal is for students to develop a basic understanding of the meaning and value of a scientific approach in the teaching profession. The students should also develop knowledge about the evaluation of the school and the way in which activities can be developed in relation to existing policy documents.

Litteratur

Referenslitteratur