Kursplan

Kursplan: Examensarbete för förskollärarexamen

Kurskod: PG2062
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-02-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet är att den studerande, efter avslutad kurs och inför den kommande yrkesverksamheten, ska kunna tillgodogöra sig vetenskapliga rön med relevans för förskolläraryrket samt själv kunna genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete inom ett avgränsat utbildningsvetenskapligt område och därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa fördjupade kunskaper om ett för förskolan relevant och avgränsat utbildningsvetenskapligt område omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
  • visa förmåga att undersöka, kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter
  • visa förmåga att, i relation till tidigare forskning med relevans för förskolan som fält, formulera en egen problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • visa förmåga att inom ramen för undersökningen göra relevanta forskningsetiska ställningstaganden
  • visa förmåga att självständigt välja, motivera och tillämpa metodik för datainsamling och analys anpassat efter arbetets syfte
  • visa förmåga att göra empiriskt väl underbyggda analyser med stöd av för arbetet centrala analytiska verktyg
  • visa förmåga att konstruktivt och kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete med avseende på innehåll, struktur och relevans för arbete i förskolan
  • visa färdighet i att med god språklig behandling presentera undersökningen och dess resultat i en uppsats enligt vedertagna vetenskapliga akribi.

Innehåll

Kursen omfattar kritisk läsning av vetenskaplig litteratur och författande av ett självständigt skriftligt arbete. Såväl vetenskapsteoretiska perspektiv som den egna förmågan att uttrycka sig i text behandlas.

Examinationsformer

Kursen examineras genom ett skriftligt vetenskapligt arbete, försvarande av texten samt opponering på en annan students examensarbete vid ett särskilt ventileringsseminarium. Det finns också möjlighet att, som ett komplement till den skrivna texten, presentera arbetet i andra, för framställningen relevanta gestaltningsformer.

Arbetsformer

I kursen erbjuds handledning i form av såväl individuell handledning som handledning i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Examensarbete, 15 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för förskollärare, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The overall aim of the course is to enable the student to conduct an independent research project with relevance for the profession of preschool teacher. The course also aims to develop the student‘s ability to contribute to knowledge formation within the field of early childhood education.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V4R
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för förskollärare, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se