Kursplan

Kursplan: Sociala relationer och konflikthantering - KPU

Kurskod: PG2064
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär med fokus på grundskolans senare år och gymnasieskolan.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om teorier gällande sociala relationer, konflikter och makt i relation till olika sociala arenor,
  • visa förmåga att utifrån olika teorier analysera, problematisera och kommunicera frågor som rör sociala relationer i skolan och på andra sociala arenor med relevans för skolans vardag,
  • visa förtrogenhet med en relationellt orienterad yrkesetik och skolans värdegrund,
  • reflektera över sin egen position som pedagogisk ledare och skolan som en moralisk arena utifrån olika teoretiska perspektiv,
  • visa förmåga att utifrån de teorier som behandlas i kursen och erfarenheter i den egna undervisningen reflektera över former för att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever.

Innehåll

Kursen behandlar sociala relationer, konflikter och maktrelationer som präglar skolans vardag. Kursen utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Denna teoretiska bas utgörs av sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på sociala relationer. Vidare behandlar kursen intersektionella, relationsetiska och normkritiska perspektiv på skolvardagens relationer och på sociala medier som arenor för elevers sociala relationer. Vissa barnrättsliga perspektiv och FN:s barnkonvention behandlas också.

Examinationsformer

PM, seminarier och skriftlig hemtentamen.


Arbetsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:

  • PM och tentamen, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 och Utveckling och lärande - KPU 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall aim is for students to develop a theoretical-critical base for understanding the complex nature of social relations with a focus on elementary school (years 7-9) and upper secondary school. In this course, students will also develop and reflect on ways to prevent and counteract discrimination and other degrading treatment of pupils.

Litteratur

Referenslitteratur