Kursplan

Kursplan: Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU

Kurskod: PG2065
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla sådana pedagogiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna planera, genomföra och bedöma undervisning inom de undervisningsämnen som ingår i utbildningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för den egna undervisningen i relation till såväl elevgruppens som den enskilde individens utveckling och till verksamhetens mål,
  • planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning i syfte att på bästa sätt stimulera såväl gruppens som varje elevs lärande och utveckling,
  • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
  • observera, dokumentera, analysera och göra bedömningar av elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål,
  • utifrån ämnesdidaktiska överväganden använda digitala verktyg i ämnesundervisningen samt beakta betydelsen av olika medier och digitala miljöer,
  • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter av relevans för yrkesutövningen,
  • visa förmåga att självständigt, såväl i tal som i skrift, argumentera för val av innehåll och arbetsformer i den egna undervisningen.

Innehåll

I kursen integreras de tidigare utvecklade ämneskunskaperna med det utbildningsvetenskapliga kärninnehåll som studerats under de föregående kurserna genom att omsättas i pedagogisk praktik. Kursen är en verksamhetsförlagd utbildning som varvas med teoretiska studier och seminarier för att de studerande ska kunna utveckla ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till såväl ämnesundervisningen som till sin egen utveckling mot ett professionellt lärarskap. Innehållet formas således i mötet mellan didaktikens teorier och modeller och de studerandes erfarenheter under sin egen ämnesundervisning. Det som särskilt fokuseras under denna kurs är att i den egna undervisningen genomföra grupparbete, bedömning och betygsättning samt kollegialt lärande.

Examinationsformer

Den studerande bedöms fortlöpande under den verksamhetsförlagda utbildningen, genom aktivt deltagande i uppföljande seminarier samt genom skriftlig och muntlig redovisning av planering och utvärdering av undervisning.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är obligatoriska seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, verksamhetsförlagd utbildning

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU, 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Som riktmärke ska den studerande genomföra egen självständig undervisning motsvarande minst sex klocktimmar i veckan. Självständig undervisning ska genomföras i ett eller två av studentens undervisningsämnen.

Summary in English

The overall aim of the course is that students in the classroom develop practical skills in the planning, implementing and evaluating of teaching.

Litteratur

Referenslitteratur