Kursplan

Kursplan: Examensarbete för ämneslärarexamen - KPU

Kurskod: PG2066
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med anknytning till ett undervisningsämne för vilken utbildningen är avsedd. Den studerande förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat utbildningsvetenskapligt område.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område och insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete,
  • formulera en ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor,
  • visa fördjupad förmåga att utifrån en problemställning självständigt samla in, systematisera, problematisera och värdera empiriskt material samt kritiskt granska egna och andras forskningsresultat,
  • genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete med relevant teori- och metodanvändning samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund,
  • göra forskningsetiska avvägningar,
  • visa förmåga att, med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för det egna undersökningsresultatet samt att förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett sakligt och konstruktivt sätt,
  • visa förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden,
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat didaktiskt ämnesområde av betydelse för yrkesutövningen.

Innehåll

Examensarbetets undersökningsområde knyts till ett undervisningsämne för vilken utbildningen är avsedd. Med stöd av en utsedd handledare preciseras problemställning, syfte och frågeställningar för examensarbetet. Vidare insamlas och undersöks ett empiriskt material med hjälp av lämpliga metoder och utifrån relevanta teorier. Forskningsetiska avvägningar diskuteras. Resultatet av undersökningen analyseras och tolkas mot bakgrund av tidigare forskningsresultat och presenteras i form av en vetenskaplig uppsats, vilken kan kompletteras med andra redovisningsformer. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium. Val av teoretiska perspektiv, vilka forskningsmetoder som används och behandlas samt vilken litteratur som är mest ändamålsenlig styrs av det aktuella undersökningsområdet och de frågeställningar som väljs.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier samt genom en vetenskaplig uppsats som den studerande skriver självständigt under handledning och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande även opponerar på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och obligatorisk handledning, individuellt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 60 högskolepoäng inom programmet samt ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen avslutas med en obligatorisk campusträff om två dagar då ventilering av uppsatser sker.
För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall aim of the course is that the student shall be able to conduct an independent research project related to the learning and teaching of one of the school subjects for which the course is intended. The course also aims to develop the student‘s ability to contribute to knowledge formation within a limited field of subject didactics that is of importance to his or her future teaching practice.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VTG
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]60 högskolepoäng inom programmet samt ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:10

Ansök

Fyll i och skicka in Ansökningsblankett

 
Anmälningskod:HDA-H2V63
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]60 högskolepoäng inom programmet samt ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:10

Ansök

Ansök på Antagning.se