Kursplan

Kursplan: Examensarbete för grundlärarexamen inriktning 4-6 del 1

Kurskod: PG2070
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1GXX
Fastställd:
Fastställd 2017-01-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat undervisningsämnes didaktiska område omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
 • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen formulera en ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån vetenskapsteoretiska såväl som didaktiska perspektiv
 • visa förmåga att välja relevant metod och teoretiskt ramverk för en planerad empirisk undersökning
 • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för en kommande studies forskningsbakgrund i relation till problemformulering, syfte och frågeställningar samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett konstruktivt sätt
 • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

Kursen har en tydlig ämnesdidaktisk prägel och genomförs med utgångspunkt i något av de undervisningsämnen som ingår i utbildningen. Ett kunskapsbehov motiveras utifrån, eller relateras till, styrdokument, samhällsdebatt, VFU-erfarenhet eller didaktisk forskning. Under kursen formuleras problemställning, syfte och frågeställningar för den kommande empiriska undersökningen. Tyngdpunkten i kursen är att formulera en forskningsbakgrund inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område. Forskningsbakgrunden genomförs i form av ett systematiskt förfarande för sökning, urval och värdering av relevant forskningslitteratur. Kursen innehåller dessutom studier av metod- och analysverktyg som planeras att användas i den empiriska studien. Val av metod motiveras och anknyts till ett teoretiskt ramverk. Den studerande presenterar, motiverar och argumenterar för det egna arbetet samt granskar och opponerar på en medstuderandes arbete vid ett särskilt ventileringsseminarium.

Examinationsformer

En skriftlig rapport med problemformulering, syfte, frågeställningar, forskningsbakgrund och påbörjad teorianknytning. Det egna arbetet och granskning av en medstuderandes arbete examineras genom ett opponeringsförfarande. Dessutom examineras metodarbetet i form av en skriftlig inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Obligatoriska seminarier och obligatorisk handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Examensarbete, 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, 4-6, 7,5 hp och Engelska för grundlärare 4-6 1B, 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Denna kurs utgör den första delen av två inom vilka den studerande fullgör utbildningens examensarbete om 30 högskolepoäng.

Summary in English

After completing the course, the student shall be able to:

 • Demonstrate in-depth knowledge of a defined area of didactic ??research, including its history, key research issues and current research needs.
 • Formulate a didactic problem and relevant research questions based on previous research and teaching experience during placement.
 • Demonstrate the ability to independently and critically systematize, problematize and reflect on previous research from an epistemological as well as didactic perspective.
 • Demonstrate the ability to relate a theoretical framework to the chosen method for the planned empirical study.
 • Demonstrate the ability, orally and in writing, to present and argue for the upcoming study‘s research background on the basis of the problem definition, aim and research questions as well as relate to scientific criticism in a professional and constructive manner.
 • Analyze, evaluate and discuss the scholarly work of others by pointing out strengths as well as shortcomings in the form of clear constructive feedback.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V76
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, 4-6, 7,5 hp och Engelska för grundlärare 4-6 1B, 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se