Kursplan

Kursplan: Sociala relationer, konflikter och makt i förskoleklass och grundskolan åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU)

Kurskod: PG2071
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 50%
Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1GXX
Fastställd:
Fastställd 2017-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Utifrån denna syftar kursen till att fördjupa förståelsen av skolans värdegrundsuppdrag kopplat till fostran för hållbar utveckling ur sociala perspektiv med fokus på jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde. Under den verksamhetsförlagda delen av kursen ska den studerande dels fördjupa sitt pedagogiska ledarskap dels utveckla fördjupade språkdidaktiska kunskaper i engelska och barns tidiga läs- och skrivutveckling.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om teorier om sociala relationer, konflikter och makt i relation till olika sociala arenor
 • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier analysera, problematisera och kommunicera frågor som rör sociala relationer i undervisning och på olika sociala arenor med relevans för skolans vardag
 • visa förmåga att utifrån ovanstående teorier och erfarenheter i den egna undervisningen såväl reflektera över former för att förebygga som att aktivt motverka diskriminering och annan kränkande behandling i skolan
 • reflektera över sin egen position som pedagogisk ledare och skolan som en moralisk arena utifrån ovanstående teoretiska perspektiv
 • självständigt och i samarbete med verksamma lärare omsätta kunskaper inom ämnesundervisningen i engelska och barns tidiga läs- och skrivutveckling i relation till gruppen och individens utveckling och lärande och till verksamhetens mål
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten beakta och kommunicera grundläggande demokratiska värderingar och olika jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar sociala relationer, konflikter och maktrelationer som präglar skolans vardag i mötet mellan elever, lärare, vårdnadshavare och andra aktörer i skolan. Utifrån en teoretisk-kritisk bas belyser kursen de sociala relationernas komplexa karaktär samt synliggör och problematiserar normer som präglar dessa. Denna teoretiska bas utgörs av socialpsykologiska och sociologiska perspektiv på sociala relationer med särskilt fokus på frågor som rör maktrelationer och möten mellan människor i ett samhälle präglat av mångfald. Vidare behandlas sociala medier som arenor för barns, ungas och vuxnas sociala relationer. Kursen rör således skolans värdegrundsuppdrag utifrån sociala perspektiv på hållbar utveckling med fokus på jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde.

Under den verksamhetsförlagda delen av kursen förväntas den studerande ta ett utökat ansvar för undervisning i relation till tidigare VFU-perioder. Vidare ges tillfälle att reflektera över skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete, skolan som moralisk och social arena samt hur detta påverkar rollen som pedagogisk ledare och didaktiska överväganden. Här möter den studerande också didaktiska frågeställningar särskilt kopplade till undervisning i engelska samt barns tidiga läs- och skrivutveckling. Dessa frågor lyfts fram, preciseras och analyseras vid de uppföljande högskoleförlagda studierna med stöd av litteratur från aktuella ämneskurser.

Examinationsformer

Kursens mål examineras genom PM samt en avslutande skriftlig hemtentamen. Den studerandes yrkesprofessionella utveckling examineras i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen samt i särskilda examinerande seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • PM, tentamen, VFU och seminarier, 15 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Utveckling och lärande 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Student som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

Summary in English

The overall aim of the course is that students develop a basic understanding of theoretical and critical perspectives in order to understand the complexity of social relations.

After completing the course, the student shall be able to:

 • show understanding of the theories on social relations, conflicts and power relations in relation to various social arenas
 • show an ability to analyze, problematize and communicate issues related to social relations in educational settings and other social arenas of relevance to everyday school life based on the above theories
 • show an ability to, with the point of departure in the theoretical perspectives above and from their own experiences with teaching, reflect upon the forms to prevent and counteract discrimination and other abusive treatment of pupils
  reflect upon the position as a pedagogical leader and the school as a moral arena, taking as the point of departure the theoretical perspectives outlined above
 • independently, and in cooperation with practising teachers, make didactical assessments in order to organize instruction in English and children’s early development in reading and writing in ways that take into consideration both individual and group factors and that are in relation to learning goals
 • show an ability within pedagogical practice to consider and communicate common democratic values and values of equality.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VN4
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Utveckling och lärande 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:15

Ansök

Ansök på Antagning.se