Kursplan

Kursplan: Pedagogisk-didaktisk kompetens för högskoleförlagda lärarutbildare

Kurskod: PG3015
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2011-02-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-05-01.
Reviderad:
Reviderad 2013-05-15.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-01-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att fördjupa deltagarnas kunskaper om skola, lärarutbildning och didaktik i syfte att stärka deras kompetens som högskoleförlagda lärarutbildare.

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna

 • visa kunskap om skolan som samhällelig institution
 • visa kunskaper om skolans och förskolans styrdokument och vilken betydelse dessa har för lärares arbete
 • visa grundläggande kunskaper om lagstiftningen på skolans och förskolans område gällande sekretess, diskriminering och kränkande behandling
 • visa kunskap om förskolans och skolans samhälsuppdrag utifrån ett historiskt såväl som ett internationellt perspektiv
 • visa kunskap om minst ett skolämnes eller pedagogisk verksamhets historiska framväxt och dess dominerande undervisningstraditioner
 • visa didaktisk kunskap och ett didaktiskt förhållningssätt som lärarutbildare genom att argumentera för olika pedagogiska och ämnesdidaktiska val i utbildningen
 • visa didaktisk kunskap och medvetenehet om relationen mellan skolans demokratiuppdrag och gestalningen av ett skolämnes undervisningsformer och undervisningsinnehåll
 • visa kunskap om centrala allmändidaktiska teorier för att kunna delta aktivt i utveckling och undervisning av lärarutbildningens didaktiska kurser
 • visa förmåga att koppla egna ämnesteoretiska kunskaper till såväl förskolans och skolans läroplan som till lärarutbildningens mål och innehåll
 • visa förmåga att i tal och skrift argumentera för egna didaktiska ställningstaganden utifrån relevant ämnesdidaktisk forskning och teoribildning.

Innehåll

Kursen innehåller dels en gemensam allmändidaktisk, pedagogisk del för alla deltagare, dels en ämnesdidaktisk specifik del som behandlar relationen mellan akademiska discipliner och skolämne. I kursens andra del väljer deltagarna ett eller ett par skolämnen med relevans till den egna inriktningen.

Den första delen tar upp förskolan och skolan och dess verksamhet som samhällelig institution i ett historiskt och internationellt perspektiv. Bland annat behandlas såväl styrning av skolan - skollag, läroplaner, kursplaner och andra styrdokument - som styrning i skolan - mål- och resultatstyrning. Vidare behandlas den svenska lärarutbildningens utveckling i relation till skolan som samhällelig institution.

Kursens andra del behandlar ämnesdidaktiken som vetenskapligt fält. Olika svenska ämnesdidaktiska forskares perspektiv på den ämnesdidaktiska forskningens institutionella plats, syfte och funktion fokuseras. Denna del av kursen syftar också till att utveckla kunskaper om betydelsen för lärare att utforma undervisning som vilar på medvetna didaktiska val. I detta sammanhang betonas den sociala, historiska situeringen av lärares didaktiska val, genom att studera ett skolämnes historiska och samtida ämnestraditioner. I denna del behandlas också relationen mellan skolans demokratiuppdrag och gestaltningen av ett skolämnes undervisningsformer och undervisningsinnehåll.

Examinationsformer

Kursens första del examineras i form av ett pm som problematiserar såväl skolans som lärarutbildningens samhällsuppdrag. Kursens andra del examineras kontinuerligt genom muntliga presentationer på seminarierna där deltagarna får argumentera för olika didaktiska val utifrån den ämnesdidaktiska litteraturen.

Arbetsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande treårig kandidatexamen

Övrigt

Kursen ingick i huvudområdet pedagogiskt arbete till och med 2015-01-19.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur