Kursplan

Kursplan: Pedagogiskt arbete IIIa: Lärarskap och verksamhetsutveckling inom grundskolans senare år och gymnasieskolan

Kurskod: PG3019
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning, 67%
Undervisningsområdet, 33%
Fastställd:
Fastställd 2012-10-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-12-19.
Reviderad:
Reviderad 2013-05-15.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-01-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt och på ett kvalificerat sätt planera, genomföra och utvärdera pedagogiskt verksamhet samt visa förmåga att relatera innehållsmässiga och metodiska val till didaktiska perspektiv, elevers förutsättningar och lokala villkor i skolan
  • visa förmåga att på ett konstruktivt sätt kritiskt analysera och problematisera teorier om skolutveckling samt förstå dessa teoriers förhållande till verksamhetsutveckling
  • utifrån ett självständigt och problematiserande förhållningssätt till forskningsresultat rörande yrkesetik inom skolan identifiera, värdera och analysera skilda etiska dimensioner i yrkesutövande inom skolans område

Innehåll

Den studerande planerar och genomför självständigt pedagogisk verksamhet samt analyserar och utvärderar resultatet av denna. Den studerande fördjupar vidare kunskaperna från tidigare studier om den pedagogiska verksamhetens mål, och om de valmöjligheter som lärare och elever har i den pedagogiska processen. I kursen fördjupas och vidareutvecklas också den studerandes kunskaper och förmågor beträffande kvalitetsutveckling och utvärdering av pedagogiska verksamheter på olika nivåer i skolsystemet. I anslutning till den genomförda pedagogiska verksamheten behandlas yrkesetiska aspekter av läraryrket. Den studerande relaterar även sina yrkeserfarenheter till didaktisk teoribildning, till teorier och principer kring bedömning och utvärdering samt till etiska perspektiv.

Kursen innehåller 9 hp verksamhetsförlagd utbildning.

Examinationsformer


Examination sker genom bedömning av den studerandes planering, genomförande och utvärdering av den egna pedagogiska verksamheten. I anknytning till detta redovisas och diskuteras kurslitteratur vid högskolan och vid partnerskolan. Slutligen ska den studerande skriva och redovisa en längre promemoria avseende såväl den egna pedagogiska verksamheten vid partnerskolan som den egna högskoleförlagda verksamheten av lärarutbildningen. Under VFU-perioden genomförs ett studentlett utvecklingssamtal mellan student, VFU-lärare och seminarieledare. Den studerandes yrkesprofessionella utveckling bedöms gemensamt av högskoleförlagd och verksamhetsförlagd lärare; ytterst har dock högskolans lärare examinationsansvaret.

Arbetsformer


Seminariet och individuell handledning är kursens viktigaste undervisningsformer. Under sex veckor är studierna verksamhetsförlagda och integrerade med seminarier som äger rum antingen på högskolan eller på någon partnerskola. Högskole- och verksamhetförlagda lärarutbildare samverkar kring kursens innehåll och utformning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget Godkänd respektive Väl godkänd på kursen krävs att kriterierna för respektive betyg är uppfyllda på både de verksamhetsförlagda (VFU) och högskoleförlagda (skriftliga uppgifter och seminarieaktivitet) delarna av kursen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Lärarprogrammet och är godkänd på hela inriktningen om 120 högskolepoäng eller motsvarande. För studerande antagna före hösten 2007 gäller att studenten är godkänd på hela inriktningen om 90 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs specialiseringar motsvarande 90 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng ska vara inom ett och samma ämnesområde om VFU ska göras på gymnasieskola.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Studerande som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

Kursen ingick i huvudområdet pedagogiskt arbete till och med 2015-01-19.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur