Kursplan

Kursplan: Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare F-3

Kurskod: PG3024
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-07-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-20.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om olika pedagogiska och specialpedagogiska perspektiv samt fördjupar sina kunskaper om kunskapssyn, pedagogisk dokumentation och bedömning.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och problematisera olika pedagogiska och specialpedagogiska perspektiv i relation till pedagogisk praktik
  • kritiskt granska, diskutera och värdera möjliga konsekvenser av olika professionsbundna perspektiv för en pedagogisk praktik
  • diskutera och problematisera bedömning och pedagogisk dokumentation av elevers lärande i relation till den komplexitet som kännetecknar pedagogisk verksamhet
  • analysera och värdera teorier om bedömning och pedagogisk dokumentation i relation till kunskap och kunskapssyn samt till styrdokumentens formuleringar kring uppdrag och kunskapsbegrepp

Innehåll

I kursen behandlas begrepp som normalitet, inkludering, barn i behov av särskilt stöd, formativ och summativ bedömning. Begreppen problematiseras ur olika pedagogiska och specialpedagogiska perspektiv. Möjliga konsekvenser av att förstå en pedagogisk praktik ur olika professionsbundna perspektiv - exempelvis psykologiska, medicinska och psykosociala - diskuteras och problematiseras. I kursen behandlas även pedagogisk dokumentation och bedömning ur ett kritiskt granskande perspektiv. Formativ och summativ bedömning tas upp i förhållande till pedagogisk verksamhet. Dessutom analyseras och värderas pedagogisk dokumentation och bedömning i relation till kunskapssyn samt till styrdokumentens formuleringar kring uppdrag och kunskapsbegrepp.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar där digitala lärresurser och olika uttrycksformer används.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier och grupparbeten. En obligatorisk fältstudie ingår.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3, 30 hp Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp Engelska för grundlärare åk F-3, 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

För nätbaserad kurs gäller vidare att kursen innehåller 1-2 campusförlagda träffar om 1-2 dagar vardera.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V6Z
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3, 30 hp Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp Engelska för grundlärare åk F-3, 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se