Kursplan

Kursplan: Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för grundlärare 4-6

Kurskod: PG3027
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2013-08-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-01.
Reviderad:
Reviderad 2014-02-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-02-03.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förståelse för den utbildningsvetenskapliga forskningens betydelse för den pedagogiska verksamheten
  • visa fördjupad kunskap om och använda sig av centrala vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv i diskussionen om läraryrkets vetenskapliga grund i allmänhet och om undervisning och lärande i grundskolans mellanår i synnerhet
  • visa kunskaper om kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner och metoder
  • visa förmåga att kritiskt granska utbildningsvetenskapliga texter utifrån vetenskapsteoretiska frågeställningar
  • visa förmåga att argumentera för egna ställningstaganden i utbildningsvetenskapliga frågor utifrån vetenskaplig grund
  • visa sådan språkfärdighet som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt i tal och skrift argumentera för sin förståelse av dessa
  • visa kunskap om forskningsetiska frågeställningar

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning i vetenskapsteori och behandlar hur kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder kan användas i utbildningsvetenskaplig forskning för att utveckla ny kunskap och förståelse av betydelse för grundlärares yrkesutövning. I kursen behandlas vidare forskningsetik inom utbildningsvetenskap och skolforskning samt källkritik. Kursen innehåller också praktiska tillämpningsövningar där deltagarna får använda vetenskapliga verktyg och metoder utifrån egna problemställningar. Kursen integreras delvis med Examensarbete I varför innehållet kan variera beroende på den studerandes val av ämne och problemområde.

Examinationsformer

Kursen examineras i form av aktivt deltagande på seminarier och genom en skriftlig PM.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av obligatoriska seminarier där deltagarna förväntas delta aktivt, såväl muntligen som skriftligen genom olika typer av diskussioner, där både egna och andras vetenskapliga studier behandlas.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Bild för grundlärare, årskurs 4-6, 30 hp, eller Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6, 30 hp, eller Naturorienterande ämnen/Teknik, 30 hp, eller Idrott och hälsa för grundlärare, årskurs 4-6 Utveckling och lärande i grundskolans åk 4-6 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp samt Engelska för grundlärare åk 4-6, 1A, 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall aim of the course is that the students develop their knowledge of epistemology as well as of qualitative and quantitative research methods and how they can be used to develop new knowledge and understanding of importance to educational practice in pre-school class and primary school years 1-3. The course also deals with research ethics and how to critically evaluate different sources of information. The students also develop their ability to argue for their own stance in educational issues on the basis of scientific research. The course is thus a preparation for the writing of the degree thesis.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V74
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Bild för grundlärare, årskurs 4-6, 30 hp, eller Samhällsorienterande ämnen, årskurs 4-6, 30 hp, eller Naturorienterande ämnen/Teknik, 30 hp, eller Idrott och hälsa för grundlärare, årskurs 4-6 Utveckling och lärande i grundskolans åk 4-6 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp samt Engelska för grundlärare åk 4-6, 1A, 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:8

Ansök

Ansök på Antagning.se