Kursplan

Kursplan: Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för förskollärare

Kurskod: PG3030
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-05-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-05-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förståelse för den utbildningsvetenskapliga forskningens betydelse för den pedagogiska verksamheten
  • visa fördjupad kunskap om och använda sig av centrala vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv i diskussionen om förskolläraryrkets vetenskapliga grund i allmänhet och om undervisning och lärande i förskolan i synnerhet
  • visa kunskaper om kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner och metoder
  • visa förmåga att kritiskt granska utbildningsvetenskapliga texter utifrån vetenskapsteoretiska frågeställningar
  • visa förmåga att argumentera för egna ställningstaganden i utbildningsvetenskapliga frågor utifrån vetenskaplig grund
  • visa sådan språkfärdighet som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt i tal och skrift argumentera för sin förståelse av dessa
  • visa kunskap om forskningsetiska frågeställningar

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning i vetenskapsteori och behandlar hur kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder kan användas i utbildningsvetenskaplig forskning för att utveckla ny kunskap och förståelse av betydelse för förskollärares yrkesutövning. I kursen behandlas vidare forskningsetik inom utbildningsvetenskap och skolforskning samt källkritik. Kursen innehåller också praktiska tillämpningsövningar där deltagarna får använda vetenskapliga verktyg och metoder utifrån egna problemställningar. Kursen integreras delvis med den studerandes examensarbete varför innehållet kan variera beroende på val av ämne och problemområde.

 

 

Examinationsformer

Kursen examineras i form av aktivt deltagande på seminarier och genom en skriftlig PM.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av obligatoriska seminarier där deltagarna förväntas delta aktivt, såväl muntligen som skriftligen genom olika typer av diskussioner, där både egna och andras vetenskapliga texter behandlas.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Seminarier och skriftlig PM, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Sociala relationer, konflikter och makt i förskolan och förskoleklassen (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall aim of the course is that the students develop their knowledge of epistemology as well as of qualitative and quantitative research methods and how they can be used to develop new knowledge and understanding of importance to educational practice in preschool. The course also deals with research ethics and how to critically evaluate different sources of information. The students also develop their ability to argue for their own stance on educational issues on the basis of scientific research. The course is thus a preparation for the writing of the degree thesis.

Litteratur

Referenslitteratur