Kursplan

Kursplan: Utbildningsfilosofiska perspektiv

Kurskod: PG3031
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Pedagogiskt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2014-05-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-05-14.
Reviderad:
Reviderad 2015-08-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-08-19.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Ett övergripande mål för kursen är att problematisera relationen mellan utbildningsfilosofiska teorier och olika argument för vad skola och undervisning är till för. Ett annat mål är att ge möjlighet att med hjälp av utbildningsfilosofiska källor diskutera aktuella utbildningspolitiska frågor om betyg, läroplaner, inspektion, det fria skolvalet och en jämlik skola. Ett tredje mål är att problematisera på vilket sätt undervisning, dess planering, genomförande, bedömning och reflektion, kan vara en pedagogisk filosofisk fråga.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa fördjupade kunskaper om centrala begrepp, teorier, problem och argument inom utbildningsfilosofi
  • visa fördjupad förståelse för utbildningsfilosofins relation till utbildningsvetenskap
  • problematisera och diskutera utbildningspolitiska frågor med hjälp av utbildningsfilosofiska argument och teorier
  • kritiskt reflektera över utbildningsfilosofins bidrag till undervisningens praxis.

Innehåll

Kursen behandlar utbildningsfilosofiska frågeställningar med betoning på kunskap, bildning, medborgarskap, undervisning och fostran. I kursen behandlas ett antal grundläggande texter inom utbildningsfilosofin, från klassiker som Platon, Comenius, Kant och Dewey, till samtida texter som Noddings, Klafki och Biesta.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en reflekterande skriftlig uppgift med tydliga referenser till kurslitteraturen.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Lärarexamen eller motsvarande examen på kandidatnivå eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

After completing the course, students shall be able to:

  • demonstrate advanced knowledge of major concepts, theories, issues and arguments with regards to the philosophy of education
  • demonstrate deeper understanding of the philosophy of education and its relationship to educational science
  • problematize and discuss educational policy issues using arguments and theories based on philosophy of education
  • critically reflect on the contribution of philosophy of education towards teaching practice.

Litteratur

Referenslitteratur