Kursplan

Kursplan: Utvärdering och utvecklingsarbete i förskoleklass och grundskolans åk F-3, (inklusive 7,5 hp VFU)

Kurskod: PG3035
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 50%
Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Fastställd:
Fastställd 2014-09-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-04.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och analysera olika teorier och metoder för utvärdering och utvecklingsarbete inom förskoleklassen och grundskolans tidigare år,
  • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och övrig pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje barns lärande och utveckling,
  • utvärdera och utveckla pedagogisk verksamhet samt visa förmåga att relatera innehållsmässiga och metodiska val till didaktiska perspektiv, elevers förutsättningar och lokala villkor i skolan,
  • visa förmåga att på ett konstruktivt sätt använda digitala verktyg för att utvärdera och utveckla skolans verksamhet.

Innehåll

I kursen studeras teorier och metoder som används för att förstå hur pedagogisk verksamhet kan utvärderas och utvecklas i relation till enskilda didaktiska moment såväl som till en enskild skolas verksamhet. I kursen behandlas också hur digitala resurser kan användas för att utvärdera och utveckla verksamheten.

Under den verksamhetsförlagda delen integreras kursens utbildningsvetenskapliga innehåll med den studerandes egen undervisningspraktik för att ge möjlighet att studera utvärdering och utvecklingsarbete i skolans praktik.

Den studerande tar även ett självständigt helhetsansvar för och genomför undervisning i samtliga undervisningsämnen som ingår i utbildningen, med ett särskilt fokus på ämnena matematik och svenska.

Examinationsformer

Kursens högskoleförlagda del examineras dels muntligen och dels genom skriftliga inlämningsuppgifter i samband med examinerande seminarier samt skriftligen i form av en PM.

Examination av den verksamhetsförlagda utbildningen sker genom bedömning av den studerandes planering, genomförande och utvärdering av den egna pedagogiska verksamheten.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, grupparbete, individuella uppgifter och verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, PM och VFU, 15 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Sociala relationer, konflikter och makt, F-3 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp, Text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola 15 hp, Matematik 2a för grundlärare F-3, 7,5 hp och Matematik 2b för grundlärare F-3, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

I kursen ingår en obligatorisk träff om max tre dagar på campus för nätbaserade kurser.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

En studerande som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

Summary in English

The overall goal of the course is for students to develop the ability to work independently as well as with others to plan, implement, evaluate and improve teaching in order to stimulate each child’s learning and development.

Litteratur

Referenslitteratur