Kursplan

Kursplan: Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9

Kurskod: PG3036
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-10-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-10-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla fördjupade kunskaper om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande på fördjupad nivå kunna:

  • visa förståelse för den utbildningsvetenskapliga forskningens betydelse för den pedagogiska verksamheten
  • visa kunskaper om och använda sig av centrala vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv i diskussionen om läraryrkets vetenskapliga grund i allmänhet och lärande i grundskolans senare år i synnerhet
  • visa kunskaper om kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner och metoder
  • visa förmåga att granska utbildningsvetenskapliga texter utifrån vetenskapsteoretiska frågeställningar
  • visa förmåga att argumentera för egna ställningstaganden i utbildningsvetenskapliga frågor utifrån vetenskaplig grund
  • visa sådan språkfärdighet som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt i tal och skrift argumentera för sin förståelse av dessa
  • visa kunskap om forskningsetiska frågeställningar.

Innehåll

I kursen behandlas vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och hur dessa kan användas i utbildningsvetenskaplig forskning samt dess betydelse för ämneslärares yrkesutövning. I kursen behandlas vidare forskningsetik inom utbildningsvetenskap och skolforskning samt källkritik. Kursen innehåller också praktiska tillämpningsövningar där deltagarna får använda vetenskapliga verktyg och metoder utifrån egna problemställningar. Kursen förbereder den studerande för de examensarbeten som skrivs inom ramen för ämnesblock ett, varför innehållet kan variera beroende på den studerandes val av förstaämne.

Examinationsformer

Kursen examineras i form av aktivt deltagande vid seminarier och genom skriftliga PM.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av obligatoriska seminarier där de studerande deltar, såväl muntligen som skriftligen, där både egna PM och andras vetenskapliga studier behandlas.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Utveckling och lärande för ämneslärare i grundskolans åk 7-9, (inkl 7,5 hp VFU), 15 hp, samt minst 30 hp i ämne 3, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall aim of the course is that the students develop their knowledge of epistemology as well as of qualitative and quantitative research methods and how they can be used to develop new knowledge and understanding of importance to educational practice in upper secondary school. The course also deals with research ethics and how to critically evaluate different sources of information. The students also develop their ability to argue for their own stance in educational issues on the basis of scientific research. The course is thus a preparation for the writing of the degree thesis.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V5F
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Utveckling och lärande för ämneslärare i grundskolans åk 7-9, (inkl 7,5 hp VFU), 15 hp, samt minst 30 hp i ämne 3, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se