Kursplan

Kursplan: Examensarbete 2 för grundlärarexamen inriktning 4-6

Kurskod: PG3038
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2014-10-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-10-09.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig utbildningsvetenskaplig undersökning med utgångspunkt i något av de undervisningsämnen som ingår i utbildningen. Studenten förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område.


Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område och fördjupad insikt i områdets aktuella
  forsknings- och utvecklingsarbete
 • med utgångspunkt i det första examensarbetet formulera en ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och analysera egenhändigt insamlat empiriskt material såväl som egna och andras forskningsresultat
 • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
 • visa fördjupad förmåga att, med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
 • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område av betydelse för yrkesutövningen.

Innehåll

Detta andra examensarbete utgör en fördjupning och perspektivering av det ämnesdidaktiska problemområde som undersöktes i det första examensarbetet. Med stöd av en utsedd handledare preciseras och vidareutvecklas problemställning, syfte och frågeställningar med utgångspunkt i det kunskapsbehov som identifierades i det första arbetets litteraturanalyser. Vidare insamlas och undersöks ett empiriskt material med hjälp av lämpliga metoder och utifrån relevanta teorier. Resultatet av undersökningen analyseras och tolkas mot bakgrund av tidigare forskningsresultat och presenteras i form av en vetenskaplig uppsats, vilken kan kompletteras med andra redovisningsformer. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium. Slutligen presenterar den studerande sina undersökningsresultat och slutsatser för
partnerskolan och i förekommande fall för aktuellt partnerområde. Val av teoretiska perspektiv, vilka forskningsmetoder som används och behandlas och vilken litteratur som är mest ändamålsenlig styrs av det aktuella ämnesområdet och de frågeställningar som väljs.

Examinationsformer

Kursen examineras i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier och handledning, individuellt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Examensarbete, 15 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare 4-6, 7,5 hp, samt Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för grundlärare 4-6, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.
 • Examensarbete 1 för grundlärarexamen inriktning 4-6 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall aim of the course is that the student should be able to conduct an independent research project related to the learning and teaching of one of the school subjects studied in the programme. The course also aims to develop the student‘s ability to contribute to knowledge formation within a limited field of subject didactics of importance to his or her future teacher practice.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V78
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning för grundlärare 4-6, 7,5 hp, samt Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för grundlärare 4-6, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.
Examensarbete 1 för grundlärarexamen inriktning 4-6 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se