Kursplan

Kursplan: Utvärdering och verksamhetsutveckling i förskola och förskoleklass, (inklusive 7,5 hp VFU)

Kurskod: PG3039
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 50%
Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Fastställd:
Fastställd 2015-01-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och analysera olika teoretiska perspektiv och metoder för att hantera utvärdering och utvecklingsarbete inom förskola och förskoleklass,
  • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den övriga pedagogiska verksamheten i syfte att stimulera varje barns lärande och utveckling i förhållande till lokala förutsättningar och övergripande mål för verksamheten,
  • visa förmåga att relatera innehållsmässiga och metodiska val i kvalitetsarbetet till didaktiska perspektiv och barns behov i förhållande till mål för verksamheten i förskola och förskoleklass,
  • visa förmåga att på ett konstruktivt och kritiskt sätt använda verktyg och strukturerade underlag för att utvärdera och utveckla förskolans och förskoleklassens verksamhet.

Innehåll

I kursen studeras teorier och metoder som används för att förstå hur pedagogisk verksamhet kan utvärderas och utvecklas i relation till enskilda didaktiska moment såväl som till en verksamhet i enskild förskola eller förskoleklass. I kursen behandlas också hur digitala resurser kan användas för att utvärdera och utveckla verksamheten.

Under den verksamhetsförlagda delen integreras kursens utbildningsvetenskapliga innehåll med den studerandes egen undervisningspraktik för att ge möjlighet att studera utvärdering och utvecklingsarbete i förskolans och förskoleklassens praktik.

Den studerande tar även ett självständigt helhetsansvar för och genomför undervisning med ett särskilt fokus på förskolans samtliga områden.

Examinationsformer

Kursens högskoleförlagda del examineras genom muntliga redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter och examinerande seminarier samt skriftligen i form av en PM.

Examination av den verksamhetsförlagda utbildningen sker genom bedömning av den studerandes planering, genomförande och utvärdering av den egna pedagogiska verksamheten.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier, grupparbete, individuella uppgifter och verksamhetsförlagd utbildning med utvecklingssamtal.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, PM och VFU, 15 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Specialpedagogik och föräldrasamverkan i förskola och förskoleklass, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

I kursen ingår två obligatoriska träffar om max fem dagar på campus för nätbaserade kurser.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

En studerande som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

Summary in English

The overall goal of the course is for students to develop the ability to independently and with others plan, implement, evaluate and improve teaching in order to stimulate each child‘s learning and development.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V4Q
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Specialpedagogik och föräldrasamverkan i förskola och förskoleklass, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se