Kursplan

Kursplan: Utbildningsvetenskapliga teorier

Kurskod: PG3041
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Pedagogiskt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-08-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att deltagarna utvecklar fördjupad kunskap om centrala teoribildningar inom det utbildningsvetenskapliga området.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa fördjupad kunskap om utbildningsvetenskapens olika teoretiska strömningar och på vilket sätt dessa förhåller sig till olika vetenskapsteoretiska perspektiv
  • visa kunskap om och reflektera över på vilket sätt utbildningsvetenskaplig forskning kan bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten såväl som en skola/förskola på vetenskaplig grund
  • kritiskt analysera, tolka och förhålla sig till olika sorters utbildningsvetenskapliga studier i syfte att bedöma deras tillförlitlighet och användbarhet i den egna pedagogiska verksamheten
  • visa kunskap om betydelsen av ett forskningsetiskt förhållningssätt i samband med skolforskning

Innehåll

Kursen innehåller studier i vetenskapsteori och utbildningsvetenskapliga teorier och forskningsmetoder, vilka konkretiseras genom kritiska studier av olika typer av utbildningsvetenskaplig forskning. Förskolans och skolans verksamhet och utveckling diskuteras och analyseras i ljuset av utbildningsvetenskaplig kunskapsbildning såväl som utifrån deltagarnas pedagogiska erfarenhet.

Examinationsformer

Kursen examineras i form av aktivt deltagande på seminarier och genom ett skriftligt PM i vilket deltagarna analyserar och reflekterar över ett urval praktiknära forskningsstudier utifrån de teoretiska begrepp som behandlats under kursen.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av obligatoriska seminarier där deltagarna förväntas delta aktivt, såväl muntligen som genom olika typer av forumdiskussioner, där både egna och andras vetenskapliga studier behandlas.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering

  • Seminarier och skriftligt PM.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Examen om minst 180 hp på grundnivå med 90 hp inom huvudområdet pedagogiskt arbete eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen motsvarar PG3016.

Summary in English

After completing the course, the student shall be able to:

  • demonstrate knowledge of theoretical perspectives in educational research
  • show knowledge of how educational research may contribute to daily life in schools
  • critically reflect on various types of educational research in order to evaluate its reliability and applicability in educational practice
  • demonstrate knowledge and understanding of the significance of research ethics.

Litteratur

Referenslitteratur