Kursplan

Kursplan: Bedömning, betygssättning och specialpedagogik för ämneslärare

Kurskod: PG3043
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-09-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om bedömning och betygsättning inom grundskolans senare år och gymnasieskolan samt förståelse för olika specialpedagogiska perspektiv av betydelse för uppdraget som ämneslärare.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • visa förståelse för och problematisera olika specialpedagogiska perspektiv i relation till ämneslärarens praktik,
 • visa insikt i och problematisera elevers lärande samt bedömning och betygssättning i relation till undervisning och lärande i grundskolans senare år och gymnasieskolan,
 • analysera, värdera och kommunicera bedömning och betygssättning i relation till olika kunskapsteoretiska utgångspunkter och utifrån styrdokumentens formuleringar kring uppdrag och kunskapsbegrepp,
 • bedöma och betygssätta elevers kvalitativt skilda nivåer av ämnesspecifikt kunnande.

Innehåll

I kursen behandlas begrepp som normalitet, inkludering, elever i behov av särskilt stöd, bedömning för lärande såväl som bedömning av lärande. Begreppen problematiseras ur olika specialpedagogiska perspektiv. Vidare behandlas elevers lärande, bedömning och betygssättning ur ett kritiskt granskande perspektiv. Ämnesspecifika exempel på olika typer av bedömning för, och av, lärande samt hur kunskap och kunnande kan komma till uttryck på olika sätt analyseras och värderas i relation till styrdokumentens formuleringar kring uppdrag och kunskapsbegrepp.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar där digitala lärresurser och olika uttrycksformer används.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Muntliga och skriftliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Utveckling och lärande för ämneslärare i grundskolans åk 7-9 (inkl 7,5 högskolepoäng VFU), 15 högskolepoäng, eller Utveckling och lärande i gymnasieskolan (inkl 7,5 högskolepoäng VFU), 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen motsvarar PG3033.

Summary in English

The overall goal is for students to develop skills in assessment and grading in secondary school and also an understanding of various special educational perspectives relevant to the professional mission as a teacher.

After completing the course, students shall be able to:

 • demonstrate an understanding of and problematize various special education
  perspectives in relation to teachers’ subject-specific practices,
 • demonstrate an understanding of and problematize pupils’ learning as well as assessment
  and grading in relation to teaching and learning in secondary school,
 • analyze, evaluate and communicate assessment and grading in relation to different epistemological starting points and as based on formulations in the policy documents regarding the professional mission and concepts of knowledge,
 • assess and grade pupils’ qualitatively different levels of subject-specific ability and knowledge.

Litteratur

Referenslitteratur