Kursplan

Kursplan: Utvärdering och utvecklingsarbete i grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan

Kurskod: PG3045
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde:
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd 2015-10-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-10-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskap om utvärdering och utveckling av pedagogisk verksamhet i relation till gällande styrdokument.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskaper om olika modeller för och teorier om utvärdering och skolutveckling samt visa förmåga att på ett konstruktivt sätt analysera och problematisera dessa utifrån vardagsarbetet i skolan,
  • visa grundläggande kunskaper om nationella och internationella utvärderingar av utbildningssystemet samt visa förmåga att självständigt tolka och problematisera dessa,
  • visa förmåga att kritiskt och självständigt tillämpa och reflektera över relevanta forskningsresultat samt egna och andras pedagogiska erfarenheter, för att därigenom bidra till utvecklingen av såväl lärarprofessionen som elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.

Innehåll

I kursen studeras olika modeller för och teorier om utvärdering och skolutveckling som kan användas i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Kursen behandlar arbets- respektive utvecklingsorganisationens kompletterande organisatoriska perspektiv på skolutveckling, Learning study som en modell för kollegial undervisnings- och skolutveckling, aktionsforskning samt bedömning för lärande. I kursen behandlas vidare hur lärare och skolledare kan förhålla sig till hur verksamheten kan utvärderas och systematiskt utvecklas, från enskilda didaktiska moment till utbildningssystemet lokalt, nationellt och internationellt.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande vid seminarier. Muntlig och skriftlig redovisning av avslutande uppgift.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Seminarier, muntliga och skriftliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Utveckling och lärande (i grundskolans åk 7-9 eller gymnasieskolan), 15 högskolepoäng, och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är en webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Summary in English

The overall goal is for students to develop knowledge about school evaluation and development with a focus on pupils’ learning outcomes in relation to national steering documents. The course contains various models and theories of evaluation and school development in lower and upper secondary school, from classroom teaching practice to school organization.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V54
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Utveckling och lärande (i grundskolans åk 7-9 eller gymnasieskolan), 15 högskolepoäng, och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se