Kursplan

Kursplan: Specialpedagogik och föräldrasamverkan i förskola och förskoleklass

Kurskod: PG3046
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2015-12-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om specialpedagogik samt om uppföljning av barns utveckling och lärande i samverkan med vårdnadshavare.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupad kunskap om barns utveckling och barns olikheter och deras förutsättningar för lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv,
  • visa kunskap om och reflektera över olika pedagogiska och specialpedagogiska perspektiv i relation till förskollärarens ledarskap,
  • visa fördjupad förmåga att observera, dokumentera och analysera barns allsidiga lärande och utveckling i förhållande till verksamheternas mål för att upptäcka och följa upp specialpedagogiska behov,
  • visa insikt i hur samverkan med föräldrar kan stödja barns olika förutsättningar för lärande i verksamheten,
  • visa insikt i hur man som förskollärare kan identifiera och i samverkan med andra professioner hantera det specialpedagogiska uppdraget,
  • visa fördjupad kommunikativ förmåga till stöd för den pedagogiska verksamheten och för barn i behov av särskilt stöd,
  • visa förmåga att etiskt och kritiskt använda digitala verktyg.

Innehåll

I kursen behandlas begrepp som barn i behov av särskilt stöd, inkludering, normalitet, dokumentation och uppföljning och föräldrasamverkan. Begreppen problematiseras ur olika pedagogiska och specialpedagogiska perspektiv i relation till förskollärarens ledarskap och ansvar i uppdraget. I kursen diskuteras uppdraget att möta barns olikheter och behov i samverkan med kollegor, andra professioner och föräldrar. I kursen ingår observationer och analys av barns lärande och utveckling med stöd av olika teorier. Fokus läggs på aktiviteter och relationer mellan barn såväl som mellan vuxna och barn i förskolemiljöer.

Den studerande får i kursen arbeta med att utveckla fördjupad kommunikativ förmåga i tal och skrift i syfte att stödja den pedagogiska verksamhetens uppdrag i relation till specialpedagogiska frågor. Teknikburna och gestaltande kunskapsprocesser införlivas i bearbetning och framställning av olika kursuppgifter.

Examinationsformer

Kursen examineras genom individuella skriftliga och muntliga redovisningar där digitala lärresurser och olika uttrycksformer används. De studerande ska aktivt deltaga i seminarier och workshops. Kursens uppgifter sammanfattas i en skriftlig rapport.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier, workshops, fältdagar och grupparbeten. Studierna förutsätter samarbete i studiegrupper.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Sociala relationer, konflikter och makt i förskolan och förskoleklassen (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntlig examination är webbkamera obligatorisk för nätstudenter.
För nätbaserad kurs gäller vidare att kursen innehåller 1-2 campusförlagda
träffar om 1-2 dagar vardera.
Kursen innehåller fältdagar vid en förskola eller förskoleklass. Kursen motsvarar PG3032.

Summary in English

In the course, terms such as children in need of special support, inclusion, normality, documentation and follow-up, and parental cooperation are addressed. The terms are problematized from different pedagogical and special needs perspectives in relation to the leadership and responsibilities of pre-school teachers. In the course, we discuss the mission of teachers to meet the differences and needs of children in cooperation with colleagues, other professionals and parents. The course includes observations and the analysis of children’s learning and development with support from different theories. Focus is on activities and relations between children, and between adults and children in pre-school environments.

In the course, students work on developing a stronger communicative ability in speech and writing in order to support pedagogical work in relation to special needs issues. Knowledge processes through technology and different forms of representation are brought to life through working with and presenting the different course assignments.

Litteratur

Referenslitteratur