Kursplan

Kursplan: En skola på vetenskaplig grund - KPU

Kurskod: PG3049
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Fastställd:
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla fördjupade kunskaper om utbildningsvetenskapliga teorier och metoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förståelse för den utbildningsvetenskapliga forskningens betydelse för den pedagogiska verksamheten,
  • visa fördjupad kunskap om och använda sig av vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv i diskussion om läraryrkets vetenskapliga grund,
  • visa fördjupada kunskap om olika vetenskapliga metoder och arbetssätt för uppföljning av elevers lärande och lärares undervisning såväl som för utvärderings- och utvecklingsarbete på skolnivå,
  • visa kunskaper om kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner och forskningsmetoder inom det utbildningsvetenskapliga området,
  • ringa in ett ämnesdidaktiskt problemområde och formulera en undersökningsbar forskningsfråga inför det kommande examensarbetet,
  • visa sådan språkfärdighet som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt i tal och skrift argumentera för sin förståelse av dessa,
  • göra forskningsetiska bedömningar i samband med planering av en forskningsstudie.

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, med tonvikt på utbildningsvetenskapliga teorier och metoder av betydelse för ämneslärarens yrkesutövning och för det kommande examensarbetet. I kursen behandlas vidare forskningsetik inom utbildningsvetenskap och skolforskning, samt källkritik. Via praktiska tillämpningsövningar får den studerande erfarenhet av att söka, bedöma och diskutera utbildningsvetenskaplig forskning av relevans för sitt/sina undervisningsämne/n, vilket förbereder den studerande för det kommande examensarbetet. Kursen behandlar även olika former för systematiskt utvärderings- och utvecklingsarbete samt hur man som ämneslärare kan vara delaktig att bygga en skola på vetenskaplig grund.

Examinationsformer

Kursen examineras i form av aktivt deltagande på seminarier, muntliga och skriftliga presentationer samt genom ett skriftligt PM.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är obligatoriska seminarier där de studerande deltar muntligt och skrifligt. På seminarier behandlas också det egna och andras PM, liksom andra vetenskapliga studier. Föreläsningar och obligatoriska workshops förekommer också.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Verksamhetsförlagd utbildning 2, KPU, 15 högskolepoäng, Grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall aim of the course is that students develop their knowledge of educational research as well as of theories and methods that are important to the teaching profession and to the development of new knowledge in the field of education.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V5Z
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Verksamhetsförlagd utbildning 2, KPU, 15 högskolepoäng, Grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2VTE
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Verksamhetsförlagd utbildning 2, KPU, 15 högskolepoäng, Grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Fyll i och skicka in Ansökningsblankett