Kursplan

Kursplan: Perspektiv på pedagogisk praktik

Kurskod: PG3056
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Pedagogiskt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-29.
Reviderad:
Reviderad 2017-01-25.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-01-25.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar fördjupad kunskap om hur olika vetenskapliga perspektiv på den pedagogiska praktiken i förskola och skola påverkar vilken kunskap som genereras och hur denna kan förstås.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om och problematisera olika typer av teoretiska perspektiv och forskningsansatser i studier och beskrivningar av pedagogisk praktik,
  • med utgångspunkt i autentiska situationer eller företeelser från pedagogisk praktik i förskola eller skola formulera problemställningar och preliminära analyser utifrån valt teoretiskt perspektiv,
  • kritiskt granska forskningsstudier av pedagogisk praktik,
  • argumentera för hur forskning om pedagogiska praktiker kan omsättas i professionell handling samt värdera hur sådan forskning kan bidra till förskolans och/eller skolans praktiker.

Innehåll

Kursen behandlar studier av olika vetenskapliga perspektiv på skola och förskola. I kursen fördjupas några teoretiska spår såsom fenomenografiska ansatser med variationsteori om lärande och maktorienterade diskursanalytiska perspektiv på pedagogiska praktiker.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier samt skriftliga PM.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av föreläsningar, obligatoriska seminarier samt fältstudier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Lärarexamen om minst 180 hp, eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Summary in English

After completing the course, students shall be able to:

  • demonstrate knowledge of and problematize various types of theoretical perspectives in studies of educational practices,
  • formulate research questions and conduct preliminary analyses of authentic events in educational practices, taking their point of departure from a chosen theoretical perspective,
  • critically scrutinize examples of educational research,
  • discuss and evaluate the ways in which educational research can contribute to professional work in school and preschool.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VKV
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Lärarexamen om minst 180 hp, eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se