Kursplan

Kursplan: Verksamhetsförlagd utbildning 3 - KPU

Kurskod: PG3058
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Verksamhetsförlagd utbildning, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla sådana pedagogiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att såväl självständigt som i samarbete med verksamma lärare kunna leda den pedagogiska verksamheten inom de undervisningsämnen som ingår i utbildningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa sådana ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för den egna undervisningen i relation till såväl gruppens som den enskilde individens utveckling och till verksamhetens mål,
  • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera såväl gruppens som varje elevs lärande och utveckling,
  • visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och göra bedömningar av elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål,
  • visa förmåga att informera och samarbeta med elever i deras kunskapsutveckling,
  • visa förmåga att säkert och kritiskt utifrån ämnesdidaktiska överväganden använda digitala verktyg i ämnesundervisningen och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna,
  • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna, olika jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv samt de grundläggande demokratiska värderingarna,
  • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen,
  • med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap kritiskt värdera och reflektera över sitt läraruppdrag samt formulera tydliga slutsatser för den egna professionsutvecklingen.

Innehåll

I kursen integreras de tidigare utvecklade ämneskunskaperna med det utbildningsvetenskapliga kärninnehåll som studerats under de föregående kurserna genom att omsättas i pedagogisk praktik. Kursen består därför av verksamhetsförlagd utbildning som varvas med teoretiska studier och seminarier för att de studerande ska kunna utveckla ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till såväl ämnesundervisningen som till sin egen utveckling mot ett professionellt lärarskap. Innehållet formas således av de frågeställningar de studerande möter under sin egen självständiga ämnesundervisning. Den studerande kopplar den egna undervisningen till egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten. Under kursen tar den studerande ett självständigt helhetsansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i båda de undervisningsämnen som ingår i utbildningen.

Examinationsformer

Den studerande bedöms fortlöpande under den verksamhetsförlagda utbildningen samt genom aktivt deltagande i uppföljande seminarier.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är obligatoriska seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Bedömning och betygsättning - KPU, 7,5 högskolepoäng och Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Som riktmärke ska den studerande genomföra egen självständig undervisning motsvarande minst sju klocktimmar i veckan.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall aim of the course is that students in the classroom develop reflective and practical skills in the planning, implementing and evaluating of teaching.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2V62
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Bedömning och betygsättning - KPU, 7,5 högskolepoäng och Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se