Kursplan

Kursplan: Att kritiskt granska utbildningsvetenskaplig forskning

Kurskod: PG3061
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Pedagogiskt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2016-12-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att deltagarna utvecklar fördjupad förmåga att kritiskt granska och värdera utbildningsvetenskapliga forskningsresultat i relation till pedagogisk praktik.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt granska forskningsresultat och slutsatser i förhållande till angivna teorier och metoder
  • bedöma tillförlitligheten hos utbildningsvetenskapliga studiers resultat och deras överförbarhet relativt pedagogiska praktiker
  • värdera olika utbildningsvetenskapliga forskningsresultats betydelse för pedagogiska praktiker och deras aktörer såsom lärare och elever.

Innehåll

Kursen behandlar utbildningsvetenskapliga studiers relevans för pedagogiska praktiker. Under kursen granskas pedagogiska studier gällande resultat och slutsatser i relation till valda teorier och metoder samt resultats betydelse för den pedagogiska praktiken. Kursen behandlar läraren som kritisk forskningskonsument.

Examinationsformer

Muntliga presentationer och skriftlig promemoria.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av obligatoriska seminarier där deltagarna förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntlig presentation och skriftligt PM, 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Examen om minst 180 hp på grundnivå med 90 hp inom huvudområdet pedagogiskt arbete eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen ingår i Magisterprogram i pedagogiskt arbete.

Summary in English

After finished course the student should be able to:

  • critically scrutinize a research results and conclusions in relation to the studies‘ theories and methodologies
  • evaluate the validity and reliability of research studies and their relevance for pedagogical practices

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Vårterminen 2017

Anmälningskod:HDA-V2UQP
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Examen om minst 180 hp på grundnivå med 90 hp inom huvudområdet pedagogiskt arbete eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4