Kursplan

Kursplan: Tematisk fördjupning inom ett utbildningsvetenskapligt område

Kurskod: PG3062
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Pedagogiskt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2016-12-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att deltagarna utvecklar fördjupad kunskap om ett område inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förmåga att ringa in ett utbildningsvetenskapligt forskningsområde genom att identifiera centrala studier med relevans för det egna examensarbetet
  • kritiskt granska utgångspunkter för forskning inom valt forskningsområde, gällande teorier, metoder, syften och frågeställningar visavi deras resultat
  • vetenskapligt förankra det egna ämnet för examensarbetet inom valt forskningsområde genom att formulera en forskningsöversikt

Innehåll

Kursen behandlar hur områden inom utbildningsvetenskaplig forskning har formerats. I kursen väljer studenten ett av följande utbildningsvetenskapliga forskningsområden: 1) Svenskämnesdidaktik eller literacyforskning, 2) Matematikdidaktik, 3) Samhällsorienterade ämnens didaktik, 4) Forskning om förskolan eller 5) Forskning om pedagogiskt ledarskap. Under kursen granskas studier i det valda forskningsområdet kritiskt gällande teorier, metoder, syften och frågeställningar visavi deras resultat. Kursen behandlar vetenskaplig förankring av valt forskningsproblem eller ämne genom formulerandet av forskningsöversikt samt granskning och diskussion av studenters framlagda forskningsöversikter.

Examinationsformer

Kursen examineras genom

  • muntliga presentationer av kritisk granskning av ett inringat utbildningsvetenskapligt område
  • skriftlig forskningsöversikt där det egna ämnet för examensarbetet vetenskapligt förankras

Arbetsformer

Arbetsformerna består av obligatoriska seminarier där deltagarna förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntlig presentation och skriftlig inlämningsuppgift, 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Examen om minst 180 hp på grundnivå med 90 hp inom huvudområdet pedagogiskt arbete eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen ingår i Magisterprogram i pedagogiskt arbete.

Summary in English

After finished course the student should be able to

  • show ability to construct a research field within the educational sciences with relevance for the student‘s essay
  • critically scrutinize the results of the research studies given their theoretical and methodological approach and research questions
  • anchor the own research assignment within the chosen research area through formulationg a research overviewLitteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Vårterminen 2017

Anmälningskod:HDA-V2UQA
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Examen om minst 180 hp på grundnivå med 90 hp inom huvudområdet pedagogiskt arbete eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4
 

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VKW
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Examen om minst 180 hp på grundnivå med 90 hp inom huvudområdet pedagogiskt arbete eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4

Ansök

Ansök på Antagning.se