Kursplan

Kursplan: Examensarbete för magisterexamen i pedagogiskt arbete

Kurskod: PG3065
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Pedagogiskt arbete1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1E
Fastställd:
Fastställd 2017-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

 • visa fördjupad kunskap om valt område med relevans för pedagogisk praktik inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
 • formulera en vetenskaplig problemställning samt syfte och forskningsfrågor relaterat till tidigare forskning inom valt forskningsområde
 • presentera och kritiskt granska forskning relaterat till det egna arbetets problem- och syftesformulering
 • välja, motivera och tillämpa lämpliga teorier och metoder utifrån det egna arbetets problem- och syftesformulering
 • bearbeta och analysera insamlat material utifrån teoretiska perspektiv och i enlighet med vetenskaplig praxis
 • visa fördjupad kunskap om god forskningssed genom skriftligt presenterade forskningsetiska överväganden relaterat till den egna studien
 • skriftligt och muntligt tydliggöra det egna arbetets resultat och argumentera för dess betydelse för utbildningsvetenskaplig forskning och pedagogisk praktik
 • diskutera skriftligt och muntligt förtjänster och begränsningar i det egna arbetet relaterat till utbildningsvetenskaplig forskning och pedagogisk praktik
 • presentera sitt arbete i en vetenskaplig uppsats som är välstrukturerad, med korrekt akribi och författad på en klar, vetenskaplig prosa
 • kritiskt och konstruktivt granska, värdera och diskutera det egna arbetet och andras arbeten.

Innehåll

Under kursen planerar och genomför den studerande självständigt och i samråd med handledare en undersökning av vetenskaplig karaktär med relevans för pedagogisk praktik. I detta arbete ingår att formulera och motivera en problem- och syftesformulering samt forskningsfrågor för undersökningen, vilka relateras till forskning inom ett valt område inom utbildningsvetenskap. Vidare ingår att välja, motivera och tillämpa lämpliga teorier och metoder för studien samt att presentera undersökningen skriftligt i en vetenskapligt upplagd uppsats. I kursen ingår också att försvara sitt examensarbete och att opponera på ett annat arbete under ett ventileringsseminarium.

Examinationsformer

Ett självständigt genomfört arbete som presenteras skriftligt i en vetenskaplig uppsats som försvaras på ett ventileringsseminarium samt genom opponering på annan students arbete i ventileringsseminarium.

Arbetsformer

Kursen har en inledande föreläsning. Därefter bedrivs examensarbetet som ett självständigt arbete under handledning. Handledning kan ske såväl enskilt som i grupp. Kursen innehåller också ett ventileringsseminarium där studenterna lägger fram och försvarar sitt arbete samt opponerar på en annan students arbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Examensarbete, 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Lärarexamen om minst 180 hp, eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Kursen ingår i Magisterprogram i pedagogiskt arbete.

Summary in English

The chief aim of the course is that the student develop a greater ability to independently conduct a scientific study with relevance for pedagogical praxis. They will then present this work both orally and in writing, and critically evaluate their own research and the research of others.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VRB
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Lärarexamen om minst 180 hp, eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se