Kursplan

Kursplan: Bedömning och betygssättning för ämneslärare

Kurskod: PG3066
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1AXX
Fastställd:
Fastställd 2017-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om bedömning och betygssättning inom grundskolans senare år och gymnasieskolan samt förståelse för olika specialpedagogiska perspektiv av betydelse för uppdraget som ämneslärare.

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • problematisera bedömning och betygssättning av elever i relation till undervisning i grundskolans senare år och gymnasieskolan
  • analysera, värdera och kommunicera bedömning och betygssättning i relation till olika kunskapsteoretiska utgångspunkter och utifrån styrdokumentens formuleringar om uppdrag och kunskapsbegrepp
  • bedöma och betygsätta elevers kvalitativt skilda nivåer av ämnesspecifikt kunnande
  • diskutera och redogöra för olika specialpedagogiska perspektiv i relation till ämneslärarens praktik.

Innehåll

Kursen behandlar, ur ett kritiskt granskande perspektiv, relationen mellan å ena sidan undervisning och elevers lärande och å andra sidan bedömning och betygssättning. Ämnesspecifika exempel på olika typer av bedömning för, och av, lärande samt hur kunskap och kunnande kan komma till uttryck på olika sätt analyseras och värderas i relation till styrdokumentens formuleringar om uppdrag och kunskapsbegrepp. I kursen behandlas även specialpedagogiska perspektiv i relation till undervisning och bedömning.

Examinationsformer

Skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Utveckling och lärande för ämneslärare i grundskolans åk 7-9 (inkl 7,5 högskolepoäng VFU), 15 högskolepoäng, eller Utveckling och lärande i gymnasieskolan (inkl 7,5 högskolepoäng VFU), 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The overall goal is for students to develop skills in assessment and grading in secondary school as well as an understanding of various special educational perspectives relevant to the professional mission of the teacher.

After completing the course, the student shall be able to:

  • demonstrate an understanding of and problematize pupils’ learning as well as  assessment   and grading in relation to teaching and learning in secondary school
  • analyze, evaluate and communicate assessment and grading in relation to  different epistemological starting points and as based on formulations in the  policy documents regarding the professional mission and concepts of  knowledge
  • assess and grade pupils’ qualitatively different levels of subject specific ability  and knowledge
  • discuss and explain the different special education perspectives in relation to the professional practices of the subject teacher.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VNA
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Utveckling och lärande för ämneslärare i grundskolans åk 7-9 (inkl 7,5 högskolepoäng VFU), 15 högskolepoäng, eller Utveckling och lärande i gymnasieskolan (inkl 7,5 högskolepoäng VFU), 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se