Kursplan

Kursplan: Utvärdering och utvecklingsarbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU)

Kurskod: PG3067
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp: Pedagogik
Utbildningsområde: Undervisningsområdet, 50%
Verksamhetsförlagd utbildning, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1AXX
Fastställd:
Fastställd 2017-03-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar en förståelse för skolor som organisationer och det ansvar som ingår att
kontinuerligt bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Den studerande förväntas utveckla en beredskap att i sin professionella roll som lärare ta ansvar för både den egna undervisningen och gemensamt utvärderings- och utvecklingsarbete.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

 • redogöra för skolors arbete ur ett organisationsperspektiv, inbegripet metoder för utvärdering och utvecklingsarbete
 • observera, dokumentera, analysera och både summativt och formativt bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål
 • använda och kritiskt förhålla sig till digitala verktyg lämpliga för förskoleklass och grundskolans första år samt för systematiskt kvalitetsarbete
 • kommunicera med elever och vårdnadshavare för att tillvarata elevernas erfarenheter i den egna undervisningen
 • på egen hand och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och övrig pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje barns lärande och utveckling.

Innehåll

I kursen belyses skolors arbete ur ett organisationsperspektiv. Den studerande introduceras till skilda synsätt gällande utvärdering och utvecklingsarbete, bland annat genom studier av varierande strategier av top-down respektive bottom-up karaktär. Vidare behandlas hur digitala resurser kan användas för att utvärdera och utveckla verksamheten.

Under den verksamhetsförlagda delen integreras kursens utbildningsvetenskapliga innehåll med den studerandes egna undervisning för att ge möjlighet att studera utvärdering och utvecklingsarbete i skolors praktik. Den studerande tar även ett självständigt helhetsansvar och genomför undervisning i samtliga undervisningsämnen som ingår i utbildningen. I detta arbete sätts fokus på summativ och formativ bedömning av elevers kunskaper med dess konsekvenser för undervisningens fortsatta utformning. I denna process uppmärksammas särskilt digitala verktygs användning.

De uppgifter som utgår från den verksamhetsförlagda utbildningen kopplas till den enskilda skolans lokala villkor, behov av utvärderingsarbete samt pågående respektive framtida utvecklingsarbete.

Examinationsformer

Kursens mål examineras genom inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar, skriftliga PM samt fortlöpande i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen.

Arbetsformer

Föreläsningar samt obligatoriska seminarier, individuella uppgifter, workshops och verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Muntliga och skriftliga redovisningar, PM och VFU, 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Sociala relationer, konflikter och makt, F-3 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp, Text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola 15 hp, Matematik 2a för grundlärare F-3, 7,5 hp och Matematik 2b för grundlärare F-3, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs ingår en obligatorisk träff om maximalt tre dagar på campus.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

En studerande som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

Summary in English

The overall aim of the course is that the students develop an understanding of schools as organizations, which includes their responsibility to continuously be engaged in school development processes. The students are expected to develop a readiness as professional teachers to take responsibility for both their own teaching as well as shared evaluation and development processes.

After completing the course, the student shall be able to:

 • explain the work of schools from an organizational perspective, including methods for evaluation and development
 • demonstrate the ability to observe, document, analyze, and make both summative and formative assessments of pupils´ learning and development processes in relation to expected outcomes
 • demonstrate the ability to use and critically evaluate digital tools suitable for preschool and primary school, grades 1 to 3, as well as school development processes
 • demonstrate the ability to communicate with students and, where applicable, legal guardians to capitalize on their experiences gained from teaching
 • demonstrate the ability to both independently and together with others plan, implement, evaluate and develop teaching and other educational activities in order to stimulate the learning and development processes of each child.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VNT
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Sociala relationer, konflikter och makt, F-3 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp, Text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola 15 hp, Matematik 2a för grundlärare F-3, 7,5 hp och Matematik 2b för grundlärare F-3, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:20

Ansök

Ansök på Antagning.se